Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 49. Fasthållning av utåtagerande elever – vad säger lagen och vad finns det för alternativ?

49. Fasthållning av utåtagerande elever – vad säger lagen och vad finns det för alternativ? Har passerat

Fredag 16 november 2018 09:00 - 10:00 C6

Föreläsare: Caroline Dyrefors Grufman
Moderator: Agnes Gidlund
Paneldeltagare: Annica Kosner, Annica Nilsson, Maygunn Hole

De senaste åren har flera fall blivit uppmärksammade där lärare har hållit fast utåtagerande och stökiga elever. I de flesta fall har det handlat om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som på olika sätt stört ordningen i klassrummet och där läraren känt sig tvungen att agera fysiskt för att stoppa ett oönskat beteende. Att som barn bli fasthållen av en vuxen kan vara mycket traumatiskt, och i vissa fall även farligt. De elever som blivit utsatta har ofta behov av särskilt stöd för att klara undervisningen – ett stöd som långt ifrån alltid finns eller fungerar.

Enligt skollagen har lärare har en skyldighet att ingripa när en elev på ett allvarligt sätt stör ordningen eller är utgör en risk för sig själv eller andra elever. Men vuxna får aldrig kränka ett barn. När Barn- och elevombudet utreder anmälningar där skolpersonal har hållit fast ett barn eller en elev ställs dessa två intressen mot varandra.

I seminariet kommer vi att diskutera kring följande frågor:

  • Vad kan skolor göra för att situationer med fasthållningar inte ska behöva uppstå?
  • Hur kan lärare agera för att få stopp på en allvarlig situation utan använda våld?
  • Var går gränsen mellan nolltoleransen för skolpersonal att kränka en elev, och lärares möjligheter att ingripa i svåra situationer?
Arrangör(er)

Barn- och elevombudet (BEO)

Taggar

Skolan
Barn
Icke-våld
Trygghet
Ungdom
Våld mot barn

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Tjänstepersoner vid landsting/region

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Caroline Dyrefors Grufman Föreläsare

Barn- och elevombudet

Sedan 2012 är Caroline Dyrefors Grufman utsedd av regeringen till Barn- och elevombud (BEO). BEO:s uppgift är att ta tillvara barns och elevers rättigheter i skolan genom att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling.

Fler föreläsare tillkommer.

Agnes Gidlund Moderator

Skolinspektionen

Annica Kosner Paneldeltagare

Leg. psykolog, arbetar med utredning, bedömning, handledning, konsultation, föreläsningar och utbildningar. Medlem i Nätverket lågaffektiva psykologer, som är en nationell grupp av psykologer som samarbetar främst kring hantering av problemskapande beteende. Metoderna man arbetar med är en del av den växande evidensbas i den tradition som kallas för Low Arousal approach (dvs lågaffektivt bemötande).

Annica Nilsson Paneldeltagare

Attention

Maygunn Hole Paneldeltagare

Uppsala kommun

Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun, Videskolan