Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

69. Ny rapport om vertikal och horisontell segregation på arbetsmarknaden Har passerat

Fredag 16 november 2018 13:00 - 14:00 C6

Föreläsare: Mattias gardell, Sima Wolgast

Idag hör 30 procent av invånarna i Stockholm till det som kallas synliga minoriteter vilket innebär att diskrimineringen som de drabbas av på arbetsmarknaden har blivit en av regionens stora frågor ur ett MR-perspektiv och kompetensförsörjningssynpunkt. 


Vid dagens seminarium presenteras en studie som visar på stora skillnader i avkastning på utbildning mellan svarta och vita svenskar räknat i inkomster. Studien genomfördes av Centrum för mångvetenskapliga studier om rasism vid Uppsala universitet och omfattar samtliga registrerade personer i Sverige. Bland annat framgår att afrosvenskar födda i Sverige behöver ha en forskarutbildning för att ha samma genomsnittliga lön som vita svenskar med treårig eftergymnasial utbildning. Skillnaden mellan grupperna och är också betydande vad gäller arbetslöshet och sjuktal.


I Sverige har det länge saknats både kunskap och verktyg för att kunna arbeta praktiskt mot begränsande normer kring hudfärg. Nu finns verktyget och möjligheten. Dessutom finns ny kunskap om hur det ser ut på arbetsmarknaden som understödjer att arbetet behöver göras, utöver att diskrimineringslagen föreskriver det. Det här seminariet riktar sig till chefer, mångfaldsstrateger och HR-ansvariga som vill lära sig om hur man praktiskt främjar lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för människor oavsett hudfärg.

Arrangör(er)

Länsstyrelsen i Stockholms län

Taggar

Arbetsplatsen
Agenda 2030
Diskriminering
Feminism
Metod och verktyg
Mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet
Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Mattias gardell Föreläsare

CEMFOR Uppsala Universitet

Sima Wolgast Föreläsare

Lunds Universitet