Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

66. Våldet fortsätter efter 65år - våld mot äldre Har passerat

Fredag 16 november 2018 13:00 - 14:00 T4

Föreläsare: Elin Holmgren

En särskilt utsatt grupp när det handlar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation är gruppen äldre.  I Sverige kategoriserar vi personer över 65 år som äldre och då övergår man bland annat från att kunna söka insatser från socialtjänstens individ och familj – enheter till att samtligt bistånd söks via kommuners äldreförvaltning.  Detta leder till att kvinnor över 65 år inte på samma sätt som andra våldsutsatta kvinnor får tillgång till den specialistkunskap som många kommuner byggt upp via särskilda kvinnofridsteam.  22 % av befolkningen är enlig SCB över 65 år och 56 % av dessa är kvinnor.  Äldre är ingen homogen grupp och det finns få studier på våldsutsatthet bland äldre.De studier som finns påvisar att äldre kvinnor som levt med en våldsutövare genom livet riskerar att bli mer våldsutsatthet efter pensionering då isolation mm ökar.  Sjukdom, demens och svaghet ökar risken för att ens partner ska utsätta en för våld. Dessutom ökar även risken för att det är andra än ens partner som utövar våldet gentemot en, exempelvis vuxna barn eller andra omsorgspersoner. Våldet kan också utföras genom försummelse eller riktas mot eventuell funktionsnedsättning.  Tyvärr tenderar våldet bli mer jämställt på äldre dagar då även många män med sjukdom, demens eller annan sårbarhet utsätts för våld. Gemensamt för gruppen äldre är att arenan för våldet är i hemmet.


Arrangör(er)

Unizon

Taggar

Mäns våld mot kvinnor
Mänskliga rättigheter
Våld i nära relationer
Våldsutsatt
Äldre

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Elin Holmgren Föreläsare

Unizon

Sakkunning Kvinnofrid