Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Barnets bästa vid återvändande

Barnets bästa vid återvändande Passed

Friday November 16, 2018 15:00 - 15:30 Lilla scen

Lecturers: Kjell-Terje Torvik , Marcus Olofsson , Marcus Olsson, Mikaela Hagan

Strömsunds kommun drivertillsammans med Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland projekt, Barnetsbästa vid återvändande. 

Projektet medfinansierasav Asyl-, migrations– och integrationsfonden (AMIF). 

Vi arbetar tillsammans medett antal kommuner i Sverige för att förbättra förutsättningarna både för detenskilda ensamkommande barnet och för vuxna och verksamheter som möter barnet.Många fler ensamkommande barn och ungdomar än tidigare förväntas idag återvändatill sina hemländer. I och med detta står Sverige inför en stor utmaning somberör flera statliga myndigheter, men även de flesta svenska kommuner,organisationer i civilsamhället. Många yrkesroller berörs också, så som t.ex.gode män och personal vid HVB-hem. Det gemensamma ansvaret delas mellan många.För att kunna förbättra situationen för barnen måste vi därför göra insatsersom stärker de aktörer och de yrkesgrupper som är direkt involverade i arbetetmed att stödja barnen i deras återvändandeprocess. Även om Migrationsverket hardet övergripande ansvaret för arbetet i asylprocess och återvändandearbete,träffar de barnen i väldigt liten utsträckning, jämfört med aktörer inomkommunal verksamhet. Dock finns behov av större kännedom kringförutsättningarna för barn i återvändandeprocess. Alla vuxna runt barnet måsteförhålla sig till Migrationsverkets beslut. Och alla arbetar för barnets bästamen ibland skiljer sig åsikterna åt om vad barnets bästa är. Vuxna runt barnetbehöver ha kontinuerlig dialog och sända ut tydliga signaler om vad som gäller. På så sätt skapas trygghet och tillit. Därför är också drivkrafter och motiv,förutsättningar och former för samverkan en viktig del av arbetet.  

Organizer

Strömsunds Kommun, Länsstyrelsen Jämtland och Migrationsverket

Tags

Asylfrågor
Barn
Ensamkommande
Metod och verktyg

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun

Lecturers

Kjell-Terje Torvik Lecturer

Migrationsverket

Marcus Olofsson Lecturer

Strömsund kommun

Marcus Olsson Lecturer

Strömsund kommun

Mikaela Hagan Lecturer

Rädda Barnen