Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer Utställare

53

Presentation

Det finns 18 antidiskrimineringsbyråer i Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. Vi verkar för alla människors lika rättigheter och möjligheter. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som upplever sig utsatta för diskriminering. Det betyder exempelvis att vi ger juridisk rådgivning, har möten med motpart för att få till stånd lokala lösningar, driver rättsprocesser, opinionsbildar eller utbildar för att skapa förändring för individen som utsatts men även på strukturell samhällsnivå. Vi antidiskrimineringsbyråer arbetar utifrån hela diskrimineringslagen och försöker även motverka strukturell diskriminering, det som ofta hamnar utanför diskrimineringsförbudet. Vi håller utbildningar men arbetar också med att skapa opinion om lika rättigheter och diskriminering i förebyggande syfte. Vi är ofta remissinstanser för såväl statliga som regionala och lokala myndigheter samt verksamheter.

Samtliga antidiskrimineringsbyråer ansöker om och beviljas statligt bidrag för vår verksamhet genom MUCF och arbetar utifrån Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Det finns ingen gemensam riksorganisation för oss, men vi samarbetar och har regelbundna träffar för erfarenhetsutbyte och olika former av samverkan.

Mänskliga Rättighetsdagarna | 17-18 november 2022
Under Mänskliga Rättighetsdagarna har Sveriges Antidiskrimineringsbyråer en gemensam monter och ett gemensamt programspår som behandlar de sju olika diskrimineringsgrunderna.

Koll på lagen, vardagsjuridik för ungas trygghet
Torsdag, 10:30-11:30

Rättigheter på riktigt och antidiskriminering i praktiken
Torsdag 14:30-15:30

Shrinking space för muslimer i Sverige
Torsdag 16:00-17:00

Bostadsdiskriminering ur bostadsaktörers perspektiv
Fredag 09:00-0930

Lika rättigheter och BHTQIA+ i skolan
Fredag 10:30-11:30

Otrygga blåljus - konsekvenser av rasprofilering för barn och unga
Fredag 13:00-14:00

Åldersdiskriminering som hälsohot: vad kan vi göra för att förebygga?
Fredag 14:30-15:00

Besök våra programpunkter och miniseminarier under dagarna, samt kom och träffa oss i vår monter (Nr 53) på utställartorget!

Välkomna!

Representanter

Carl Alexander Lindman ModeratorUtställare

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

Profilbild för Mattias Ring

Mattias Ring Utställare

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer