Header image for Vitalis 2021
Profile image for Digitalisering, tjänstedesign och funktionshinder

Digitalisering, tjänstedesign och funktionshinder

Lecturers: Karl Schultz, Marie Wallin

Track: Digital tillgänglighet

Sörmland har nio kommuner med cirka 300 000 invånare. FoUiS är en organisation med både Region Sörmland och de sörmländska kommunerna som finansiärer. Huvuduppdrag är att utifrån kunskapsstyrningen stödja medarbetare inom socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård.

Noden för välfärdsteknik och digitalisering, NVD, är ett projekt som drivs av FoUiS. NVD ska stötta de sörmländska kommunerna samt Region Sörmland i den digitala transformationen av socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård. Genom kunskaps- och informationsspridning, utvärdering och samverkan, stöttar vi socialtjänsten i arbetet med att utveckla nya digitala arbetsformer. 
Digitalisering är en så kallad makroprocess som ofta initieras uppifrån utifrån övergripande mål kring kvalité, ekonomi och effektivitet – eller av nödvändighet mot bakgrund av andra tvingande omständigheter som den nu pågående pandemin. För att genomföra lyckade förändringsprocesser är det viktigt att man involverar de som närmast berörs av förändringarna, såväl medarbetare som brukare. Tjänstedesign är ett perspektiv som ligger nära till hands för att skapa delaktighet i arbetet med digitalisering och välfärdsteknik. NVD genomför därför nu en utbildning via Teams med fokus på digitalisering med hjälp av tjänstedesign. I utbildningen deltar grupper från flera sörmländska kommuner som representerar olika verksamhetsområden inom socialtjänsten, bland dem representanter från funktionshinderområdet.

Arbetet med digitalisering och välfärdsteknik har ofta haft ett stort fokus på äldreomsorgen. Därför gör vi nu ett antal insatser tillsammans med Eskilstuna kommun där digitalisering och välfärdsteknik inom funktionshinderområdet är i fokus. Eskilstuna kommun har nyligen öppnat en visningsmiljö (Stödet) för välfärdsteknik där allmänheten, medarbetare och brukare kan inspireras av och lära sig mer om välfärdsteknik. Vi genomför samtidigt en enkätundersökning av medarbetarnas kunskap om och attityder till välfärdsteknik inom funktionshinderområdet.

Under hösten 2020 arrangerade FoUiS en digital träff där Sörmlands RSS-representanter från funktionshindernätverket sammanstrålade och där fokus var digitalisering inom funktionshinderområdet. Deltagare på träffen var främst kommunala utvecklare och chefer men även region Sörmland deltog. Under träffen behandlades ämnen som digital transformation, digitalt utanförskap och inkludering vid kognitiv nedsättning. Träffen avslutades med erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna.

Det här är några exempel hur FoUiS stöttar arbetet med införande av välfärdsteknik och digitalisering. Fler områden inom kommun och region är dock i behov av stöd och samverkan: Här tror vi att FoUiS har en fortsatt viktig roll att fylla för länet.

Language

Svenska

Topic

Digitala hjälpmedel

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Kommun

Lecturers

Profile image for Karl Schultz

Karl Schultz Lecturer

Profile image for Marie Wallin

Marie Wallin Lecturer

utvecklingsledare
FoU i Sörmland

Utvecklare vid FoUiS med fokus på funktionshinder