Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Studie inför Nationella läkemedelslistan – hur väl fungerar läkemedelshantering idag och vilka förväntningar finns?

Studie inför Nationella läkemedelslistan – hur väl fungerar läkemedelshantering idag och vilka förväntningar finns?

Föreläsare: Lina Nilsson, Tora Hammar

För en säker läkemedelsbehandling är det viktigt att vårdpersonal, apotekspersonal och patienten själv har tillgång till information om patientens aktuella läkemedel som är korrekt, fullständig och aktuell. Idag saknas en korrekt och gemensam informationskälla om patienters aktuella läkemedel. Det finns stora förväntningar på att Nationella läkemedelslistan ska leda till förbättrad patientsäkerhet, effektivitet och uppföljning. Även om Nationella läkemedelslistan är en viktig förutsättning för dessa förbättringar har tidigare forskning och erfarenheter visat att effekter inte alltid blir de väntade och många olika insatser krävs för att uppnå målet såsom tekniska lösningar, implementering, samverkan och förändrat arbetssätt. Det är viktigt med uppföljning, forskning och utvärdering före, under och efter införande för att införandet ska komma verksamheten, samhället och de enskilda individerna till nytta.
Föreläsningen kommer att beskriva det pågående forskningsprojektet för att följa effekter av Nationella läkemedelslistan med fokus på användarnas perspektiv. Projektet genomförs delvis på uppdrag av E-hälsomyndigheten. Vi kommer också att presentera preliminära resultat från den ”föremätning” som genomförts. Genom intervjuer (våren 2020) och enkäter (våren 2021) med bland annat läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, patienter och närstående kan vi beskriva nuläget gällande läkemedelshantering såsom förtroende och problem med dagens informationskällor, upplevelser av samverkan, ansvar och rutiner gällande läkemedel, och patientens integritet. Från den genomförda undersökningen har vi också fångat vilka förväntningar som finns på Nationella läkemedelslistan samt upplevda hinder eller problem för införandet. Preliminära resultat från intervjuer visar på flera problem med dagens läkemedelshantering som kan påverka patientsäkerhet, och att det finns behov av att förtydliga ansvar, rutiner och arbetssätt. Vi ser också att det generellt sett är låg kännedom om Nationella läkemedelslistan och vad den kommer att innebära, att det finns stora förväntningar men också upplevda hinder, oklarheter och oro.

(Inom forskningsprojektet genomförs också en annan studie om fel i listorna ”Mina sparade recept på apotek” som är antaget som separat bidrag till Vitalis tillsammans med Birgit Eiermann)

Språk

Svenska

Ämne

Implementation

Föreläsningssyfte

Other

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Innovation/research
Patient safety

Föreläsare

Lina Nilsson FöreläsareUtställare

lektor
Svensk Förening för medicinsk informatik

Lina Nilsson är universitetslektor i hälsovetenskap med inriktning hälsoinformatik vid Blekinge Tekniska Högskola. Linas forskningsintresse är inom implementering av eHälsa och välfärdsteknik. Hon deltar i projektet med fokus på att följa effekter av nationella läkemedelslistan.

Profilbild för Tora Hammar

Tora Hammar Föreläsare

Universitetslektor
Linnéuniversitetet

Tora Hammar arbetar som forskare och universitetslektor i hälsoinformatik med inriktning läkemedel på eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet. Hon har forskat i drygt 10 år kring eHälsa och läkemedel och är projektledare för ett projekt som handlar om att följa effekter av nationella läkemedelslistan.