Header image for Vitalis 2021
Profile image for Kan meningslös väntan förvandlas till meningsfull med hjälp digitalteknik?

Kan meningslös väntan förvandlas till meningsfull med hjälp digitalteknik?

Lecturer: Annika Grynne

Personer som diagnostiserats med bröstcancer kan uppleva en mängd olika typer av utmaningar, en del relaterade till information och möjlighet till kunskap, samt förståelse för sjukdomen och dess behandling.  Något som ytterligare kan bidra till frustration och oro är väntan att få påbörja strålbehandling. Väntetiden från det att patienterna erbjuds strålbehandling till det att de startar behandlingen varierar, den kan dock vara så lång som upp till 12 veckor lång. Många kvinnor upplever denna väntan som frustrerande och meningslös.

Trots att sjukvården tillhandahåller en betydande mängd både i muntlig som skriftlig information, är det inte ovanligt att patienter beskriver en rad ouppfyllda informationsbehov och bristande kunskap gällande den nya och tidigare okända högteknologiska miljön de möter när de kommer till strålbehandlingen, samt strålbehandlingsprocessen och de biverkningar som behandlingen ger. Denna känsla av bristande kunskap, skapar lätt missuppfattningar vilket kan ha en negativ effekt i form av ökad stress och osäkerhet hos både patient som närstående. Faktorer relaterade till hälsolitteracitet som är ett mått på hur mycket av given information en person kan ta till sig eller förstå, påverkas av den stressfulla situation de befinner sig i och att behöva hantera information de är obekant med.  

Digi-Do är ett digitalt informationsverktyg utvecklat i samverkan med patienter med bröstcancer och vårdpersonal på en strålbehandlingsenhet. Digi-Do bygger på Virtual Reality (VR) – teknologi för att förbereda patienter med bröstcancer inför strålbehandling. Det digitala informationsverktyget erbjuder ett virtuellt studiebesök med hjälp av VR samt information med hjälp av en mobilapplikation med fokus på bröstcancer och strålbehandling på ett nytt och innovativt sätt. Verktyget presenterar en rad alternativ som gör det möjligt för patienten att själv välja det informationsformat och innehåll som passar dem bäst när de själva väljer att erhålla den. Det är även möjligt för dem att på ett lätt sätt dela informationen med anhöriga och vänner.

Digi-Do   består av två appar som personen enkelt laddar ner till sin smartphone. Den första appen, Digi-Do, möjliggör ett virtuellt studiebesök till strålbehandlingskliniken som normalt inte kan besökas innan start av behandling. Patienten kan navigera manuellt eller med ett par VR-glasögon. VR är en teknik som skapar en virtuell värld för användaren och skapar en känsla av närvaro, att vara på plats i miljön. Med VR-glasögonen kan patienten enkelt upptäcka, förflytta sig och lära känna de olika miljöerna på strålbehandlingskliniken. 

Den andra appen heter Min Strålbehandling. Det är en informationsapp som innehåller information i form av frågor och svar där patienten kan läsa svaret samtidigt samtidig som en speakerröst berättar. Appen innehåller även korta, animerade filmer om bröstcancer och strålbehandling, och bröstcancer och fysisk aktivitet. Vidare finns det information om reseplanering, sjukhuskarta och telefonnummer till strålbehandlingsenheten.

Resultat från en randomiserad kontroll studie där vi utvärderar om Digi-Do kan öka deltagarnas kunskap om den egna hälsan, tilltron till sin egen förmåga och känslan av delaktighet i sin vård kommer att presenteras. Vi har även undersökt möjligheten öka hälsolitteracitet och reducera distress genom användandet av Digi-Do samt om det är möjligt att göra en meningslös väntan till en meningsfull väntan. 


Language

Svenska

Topic

Digitala hjälpmedel

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Nytta/effekt
Personcentrering
Innovativ/forskning
Appar
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Annika Grynne

Annika Grynne Lecturer

Jönköping University

Utbildad Avancerad Klinisk Sjuksköterska. Är doktorand vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Doktorandprojektet handlar om digitala lösningar inom hälso-och sjukvård och förberedelse inför strålbehandling.