Header image for Vitalis 2022
Profile image for Användning av hälsodata - en förutsättning för tillgång till framtidens läkemedel

Användning av hälsodata - en förutsättning för tillgång till framtidens läkemedel Passed

Thursday May 19, 2022 13:00 - 13:30 F1

Lecturers: Anna Alassaad, Sofie Gustafsson

Track: Läkemedel

Åldrande befolkning, produktivitetsproblem, högre krav på personifierad vård, en snabb teknikutveckling och ökande läkemedelskostnader är några av de utmaningar svenska hälso- och sjukvård behöver hantera. Ett sätt att möta detta är genom att använda data på ett strukturerat sätt. 

TLV arbetar intensivt med att kunna ge patienter tillgång till de mest effektiva och innovativa läkemedlen och samtidigt hantera kostnadsutvecklingen. Här är tillgång till hälsodata en stor utmaning men också avgörande för att nå resultat. Vi tror att vi kan använda hälsodata mer.

1 maj lämnar TLV över en ny rapport till regeringen om hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel. En avgörande faktor för detta är tillgången till data. TLV berättar om resultatet av rapporten och hur vi ser att vi kan använda data för tidig tillgång till läkemedel. TLV har under flera år arbetat med att utveckla användningen av data och har i och med flera regeringsuppdrag kring RWD och ATMP tagit steg framåt. 

På senare år har allt fler läkemedel fått marknadsgodkännande i allt tidigare stadier, då det bedömts ha funnits ett stort behov av nya läkemedel vid svåra sjukdomar, där det inte finns tillräckliga behandlingsalternativ. Det innebär att läkemedlen kan godkännas med mindre evidens av relativ effekt gentemot tidigare behandlingar. De osäkerheter kopplat till klinisk behandlingseffekt som föreligger kan bättre hanteras om man vet att utfallet av en behandling kan följas upp över tid. Genom uppföljning kan med större säkerhet säkerställa att kostnaden är rimlig över läkemedlets hela livscykel och i klinisk vardag. Utvecklad tillgång till hälsodata kommer att ge bättre underlag både vid beslutstillfället och för att vid behov kunna revidera beslut över tid. Om det finns hälsodata som är trovärdiga, heltäckande och tillgängliga är det även möjligt att utveckla och tillämpa utfallsbaserade betalningsmodeller. En utfallsbaserad modell kan potentiellt hantera risken för att behandlingen inte kommer att vara kostnadseffektiv när den används i klinisk vardag, eller hantera variation mellan patientgrupper i hälsovinst. Att betalningen blir i proportion till uppvisande av en viss överenskommen effekt, gör att betalarens risk minskar vilket i sin tur ökar sannolikheten för tillgänglighet för behandlingen. 

Language

Svenska

Topic

Precisionsmedicin

Seminar type

Live

Objective of lecture

Övrigt

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Personcentrering
Innovativ/forskning
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Anna Alassaad

Anna Alassaad Lecturer

Regionkoordinator och projektledare
TLV

Anna Alassaad leder projekt och strategiska utvecklingsarbeten på TLV. Hon har en utbildningsbakgrund som apotekare och har disputerat på utvärdering av kliniknära farmaceutiskt arbete. Anna har tidigare arbetat som klinisk farmaceut, forskat, samt varit managementkonsult på ett mindre bolag specialiserat på välfärdsfrågor.

Profile image for Sofie Gustafsson

Sofie Gustafsson Lecturer

Senior analytiker
TLV

Sofie Gustafsson leder projekt och strategiska utvecklingsarbeten med fokus på dataanvändning på TLV. Hon har en utbildningsbakgrund som apotekare och är disputerad nationalekonom. Sofie arbetar brett med datafrågor och metodfrågor kopplat till hur data kan använda för att utvärdera och följa upp behandlingseffekt i klinisk vardag.