Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Nationellt överenskomna beskrivningar av gemensamma informationsmängder inom patologi

Nationellt överenskomna beskrivningar av gemensamma informationsmängder inom patologi Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 09:30 - 10:00 F2

Föreläsare: Elham Gholami, Karin Wallis

Spår: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Inom klinisk patologi analyseras vävnads- och cellprover för att ställa diagnos. Patologernas utlåtanden används av såväl onkologer, radiologer, urologer och kirurger, men dessa professioner arbetar vanligtvis i olika IT-system. 

På Karolinska universitetssjukhuset har ett arbete inletts med att digitalisera processen för att lämna patologiska utlåtanden. Första steget var att identifiera de delar av patologiprocessen där digitalisering kan leda till nyttor för

  • patologiverksamhetens arbete
  • återanvändning av information för flera ändamål (t.ex. uppföljning och analys)
  • effektiv informationsöverföring mellan olika system. 

I arbetet kommer gemensamma informationsmängder att tas fram för varje analysprocess. I ett första steg prioriteras bröstcancer, där det redan finns nationellt kunskapsunderlag framtaget av patologer (KVAST-bilaga till vårdprogram).

Parallellt med Karolinskas arbete identifierade Nationella samverkansgruppen (NSG) strukturerad vårdinformation inom Nationellt system för kunskapsstyrning standardiserade svarsmallar inom patologi som ett område som skulle vinna på en region­gemensam kraftsamling i form av projektstyrning samt delade resurser och gemensamma ställningstaganden. Under hösten 2021 utreddes de grundläggande förutsättningarna för att nationella svarsmallar ska kunna tas fram på ett systematiskt sätt, med överenskommen metodik, rätt kompetens och tillräckliga resurser. Deltagande organisationer var, utöver NSG strukturerad vårdinformation, Svensk förening för patologi, Regionala cancercentrum i samverkan och Socialstyrelsen.

Tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset har det nationella projektet övergripande identifierat vilka delar av patologilaboratoriets process som behöver beskrivas för att kunna lämna patologiska utlåtanden i standardiserade och strukturerade svarsmallar. Dessa steg innefattar preparering av prov, diagnostisering och utlämnande av svar till remitterande klinik.

Ett regiongemensamt arbete föreslås nu med målsättning att ta fram nationella svarsmallar för patologi som används i hela landet och som är entydiga och enhetliga mellan olika diagnoser. Nationell samverkan ska göra det möjligt att arbeta mer effektivt genom att resurser delas i större utsträckning och att en mer enhetlig användning av relevanta nationella och internationella standarder säkras.

Målsättningen är att de nationella standardiserade svarsmallar som ska tas fram ska kunna användas av alla regioner och oberoende av systemleverantör. En förutsättning för detta är att svarsmallarna tillgängliggörs till regionerna i format som är oberoende av informationsstruktur, tekniska krav, och användargränssnitt i de system där de ska implementeras.

Utöver det nationella arbetet planerar Karolinska sjukhuset att utföra en pilot där informationsöverföring av patologiska utlåtanden, baserat på de nationella svarsmallarna, testas i standarden OpenEHR.

I presentationen beskrivs det nationella och det regionala arbetet: syfte, mål och förväntade nyttor.

Språk

Svenska

Ämne

Informatics/semantics

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Elham Gholami

Elham Gholami Föreläsare

IT-arkitekt, Medicinsk Informatiker
Karolinska universitetssjukhuset

IT- Arkitekt och data arkitekt, utbildad medicinsk informatik från KTH

Profilbild för Karin Wallis

Karin Wallis Föreläsare

Projektledare
Sveriges Kommuner och Regioner

Karin är projektledare, processledare och produktägare med flera års erfarenhet av att driva projekt inom kunskapsstyrning och informatik. Hon arbetar i olika uppdrag för stödfunktionen för Nationella samverkansgruppen strukturerad vårdinformation inom Nationellt system för kunskapsstyrning.