Header image for Vitalis 2022
Profile image for Klinisk informatik - en ny specialitet

Klinisk informatik - en ny specialitet Passed

Tuesday May 17, 2022 10:30 - 11:15 A7

Lecturer: Anders Thurin

Track: Workshops / fördjupning

För att delta i denna workshop så måste du göra en anmälan genom att klicka på knappen "Boka"

Endast fysiskt deltagande är möjligt.


Klinisk informatik innefattar kunskap om metoder och resurser för att hantera hälsodata och på bästa sätt använda dessa för bra beslut om vårdinsatser..

Hälsodata utgörs av text, bilder, signaler, mätningar, skattningar och kodad information som beskriver patienters/patientgruppers hälsotillstånd och planerade/utförda behandlande/utredande åtgärder

Hantering av information innefattar representation, överföring, lagring, strukturering, bearbetning och presentation av data och kunskap med vederbörlig säkerhet och sekretess.

Bearbetning inkluderar utveckling och tillämpning av metoder inom t.ex. AI, språkteknologi, bild- och signalbehandling, statistik, ontologier, logik. Presentation av data och kunskap är viktig i vårdprofessionellas kognitiva arbetsmiljö och kräver stor hänsyn till användbarhet, överblick och undvikande av informationsöverflöd.  Beslut om vårdinsatser kan tolkas brett och inkludera t.ex. anpassning av hälsoråd till en patients livsstil, undersköterskans beslut om patienten bör dricka vatten eller vändas, läkares beslut om sjukhusinläggning, ändrad läkemedelsbehandling, akut kirurgi eller expektans, och sjukvårdsadministratörers beslut om att starta ett nytt sjukhus eller att omfördela resurser till viss vård. Bra beslut bör bygga på kunskap och vara anpassade till folkhälsa, rättvisa, resurstillgång, hållbarhet och legala och etiska ramar.

En specialist i klinisk informatik : 

  • ska kunna bidra till att utveckla och upphandla användbara IT-stöd för vårddokumentation och annan relaterad informationshantering med persondata som underlag för kliniska beslut men även aggregerade / avidentifierade hälsodata som underlag för kunskapsbildning och strategiska beslut. 

  • ska kunna vara rådgivande åt IT-och utvecklingsorganisation vid upphandling, konfigurering av informationssystem, och uppbyggnad av bakomliggande arkitektur, kodverk, algoritmer mm, 

  • ska kunna brygga mellan kunskapsorganisationer och medicinska expertgrupper som formulerar vårdplaner och riktlinjer och lokala verksamheter där riktlinjer ska tillämpas i klinisk vård.

  • ska ha relevant kunskap om lagar och föreskrifter som reglerar vårddokumentation och sekundär användning av data, forskningsetik och datasäkerhet.

Language

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Seminar type

Endast på plats

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Utbildning (utbildningsbevis)
Styrning/Förvaltning

Lecturers

Anders Thurin Lecturer

öl
VGR

Läkare, klinfys SU. Vetensk sekr, SFMI.