Header image for Vitalis 2022
Profile image for Digitalisering 3.0 - Dynamiskt processtöd

Digitalisering 3.0 - Dynamiskt processtöd Passed

Wednesday May 18, 2022 13:30 - 14:30 F5

Lecturer: Martin Ingvar

Kraven på sjukvårdens leverans och effektivitet ökar kontinuerligt. Måtten för effektivitet domineras av kvantitetsmått snarare än kvalitetsmått. Det betyder att "effektivisering" driver på förenkling och schablonisering av sjukvårdens tjänster utan hänsyn till kvalitet eller det patientvärde som åstadkommits. Ett besök för okomplicerad snuva betalas ofta lika mycket som ett långt mer komplicerat besök för komplex kronisk multisjuklighet.  Sjukvårdens professionella företrädare upplever det irrationella i detta vilket tar sig uttryck som stress och en urgröpning av det professionella etiska kapitalet. 

Digitalisering (utan närmare specifikation) frammålas ofta politiskt som en lösning på sjukvårdens problem. Det är inte så enkelt. Felaktiga ersättningsmodeller ger i stället digitala verktyg som optimerar beteenden som gynnar kvantitet framför kvalitet. På samma tjänster gynnas kortsiktiga transaktioner med lågt tekniskt och professionellt innehåll medan sammansatta och kontinuerliga tjänster missgynnas. Sjukvårdens digitalisering bör därför inte bedrivas separerat från övrig verksamhetsutveckling eftersom den då får effekten att cementera dåliga arbetsmönster, löser ett problem men skapar ett annat och framför allt bygger på den kognitiva belastning som medarbetare i sjukvården känner inför alla olika system som man måste interagera med.

Digitalisering bör utgå från att ge stöd till sund och resurseffektiv sjukvård med bibehållen förmåga att uppfylla hälso och sjukvårdslagens skrivning om vård efter behov. Därför måste digitaliseringen alltid samordnas eller i vart fall ske i ljuset av ersättningssystemens utformning. För att digitaliseringen ska lyckas måste tjänster vara utformade kring patientens resa, stödja professionella beslut och möjliggöra ansvarstagande. Verksamhetsinformation bör finnas tillgänglig för personalen i realtid. Det betyder att möjligheten att automatiskt och kontinuerligt ge tillgång till  hur kvalitet når patientgruppen i termer av kliniskt utfall, patientrapporterade utfallsmått liksom patient upplevelse bör ingå i begreppet digitalisering. Kvalitetsregistrens brist på interoperabilitet och långsamma rutiner duger för det mesta inte för att stödja vården lokalt. Modern digitalisering ska inte bara lösa delproblem, den måste stödja en kontinuerlig dynamisk sjukvårdsprocess, sömlöst föra information inklusive planering längs patientens väg, stödja sekundärprevention, ge och inhämta information direkt från patienten och ge stöd för moderna rationella arbetssätt där patienten står i centrum. Kort sagt digitaliseringen måste ske så att sjukvårdsprofessionen stöds i sin verksamhet.Language

Svenska

Topic

Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet
Användbarhet
Etik

Lecturers

Profile image for Martin Ingvar

Martin Ingvar Lecturer

Professor
Karolinska Institutet

Forskningsintresset är semantiska modeller för kontinuitet av information längs patientens resa genom vården. Arbetar med utveckling av personcentrerade informationsflöden och kvalitetsmodeller för jämförelse av vårdutfall.