Header image for Vitalis 2022
Profile image for Stöd till samverkan mellan kommuner och regioner

Stöd till samverkan mellan kommuner och regioner Passed

Wednesday May 18, 2022 16:00 - 16:45 A5

Lecturers: Ann-Helene Almborg, Camilla Bucht, Therese Hellman

Track: Nära vård

Lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård innebär kortare ledtider vid samverkan mellan regioner och kommuner inför att patienter skrivs ut från slutenvården. En fungerande samverkan ger en säkrare, tryggare och mer samordnad vård och omsorg. 

För att stödja informationsutbytet i samband med utskrivning från sluten vård har Socialstyrelsen tagit fram exempel på nödvändig information som kan behövas vid den typen av samverkan. De exempel som tagits fram baseras på Socialstyrelsens hälsorelaterade klassifikationer (ICF, KVÅ, KSI, samt hänvisning till ICD-10). 

Exempel på nödvändig information har tagits fram genom granskning av avtal, riktlinjer, rutiner och den information som finns i de it-system som används för dokumentation vid in- och utskrivning från sjukhus. Projektet har även haft extern samverkan med verksamhetsföreträdare från kommuner och regioner, samt företrädare från Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

En ambition har varit att de exempel på informationsmängder som tagits fram ska vara enkelt att testa och använda i de befintliga it-system där informationsutbytet sker. Användningen är tänkt ska ske utifrån verksamheternas behov av utveckling inom området.

De exempel på nödvändig information, baserat på Socialstyrelsens hälsorelaterade klassifikationer, som tagits fram bidrar primärt till ett entydigt utbyte av information i samband med samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård. Sekundärt gör klassifikationerna det möjligt att ta fram aggregerad, jämförbar statistik. 

Under våren 2022 kommer Socialstyrelsen tillhandahålla urvalet för frivillig användning i de planeringsverktyg som används för dokumentation utskrivning från sluten vård.

Detta initiativ är en del av Socialstyrelsens stöd till omställningen mot en god och nära vård. Language

Svenska

Topic

Informatik/semantik

Seminar type

Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Nytta/effekt
Dokumentation

Lecturers

Profile image for Ann-Helene Almborg

Ann-Helene Almborg Lecturer

Sakkunnig
Socialstyrelsen

Profile image for Camilla Bucht

Camilla Bucht Lecturer

Utredare
Socialstyrelsen

Arbetar som utredare på analysavdelningen på Socialstyrelsen. Är sjuksköterska och vårdlärare sedan tidigare. Har bland annat arbetat med ledarskap, verksamhetsutveckling, kvalitetsuppföljning, digital vård, samverkan och strategiska frågor i olika roller inom både region och kommunal hälso- och sjukvård.

Profile image for Therese Hellman

Therese Hellman Lecturer

Utredare
Socialstyrelsen

Arbetar som utredare på avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten på Socialstyrelsen. Är socionom och har tidigare arbetat inom socialtjänsten som biståndshandläggare, utredare och utvecklingsledare. Har även arbetat på nationella upphandlingsstödet på bland annat Upphandlingsmyndigheten med att ge stöd till kommuner och regioner samt utförare och vårdgivare i frågor rörande upphandling och valfrihetssystem inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter. Har även arbetat på Socialdepartementet vid Regeringskansliet.