Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Nytt nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nytt nationellt kliniskt kunskapsstöd Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 15:00 - 15:30 A6

Föreläsare: Chris Landergren, Emma Vintemon

Spår: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

Regionernas system för kunskapsstyrning har utvecklats under flera år och engagerar ett stort antal professionella inom många olika kliniska discipliner. Syftet är att utveckla ett samlat och heltäckande kunskapsstöd för hela den svenska hälso- och sjukvården. Varje region är värd för ett antal nationella programområden och arbetsgrupper, som samlar in bästa tillgängliga kunskap och författar underlag till det gemensamma kunskapsstödet. Materialet bearbetas av en nationell redaktion och lagras i strukturerad form i en teknisk plattform. Det kan sedan distribueras till vårdgivarnas verksamhetssystem via api:er eller konsumeras via en nationell webbplats, www.nationelltklinisktkunskapsstod.se. Vid årsskiftet fick Inera uppdraget att överta ansvaret för förvaltning och vidareutveckling av de tekniska komponenterna samt att tillhandahålla en nationell redaktion, till stöd för regionernas kunskapsstyrningssystem. Ansvaret har tidigare legat på SKR, men Inera bedömdes vara en mer ändamålsenlig aktör för just detta uppdrag, i kraft av sin långa erfarenhet och djupa kompetens kring liknande uppdrag. Inera har sedan flera år successivt utvecklat samarbetsformerna med regionernas kunskapsstyrningssystem, i syfte att synkronisera innehållet i samtliga kunskapstjänster och att återanvända expertis för exempelvis faktagranskning. Under våren har Inera förstärkt den nationella redaktionen, vidareutvecklat den tekniska plattformen och utvecklat en helt ny webbplats. Syftet är dels att optimera användbarheten i webbplatsen för att stödja en högre tillgänglighet, kännedom och användning av NKK, men också att förbereda synergier med de övriga kunskapstjänster som Inera förvaltar. Ett första steg kan vara att integrera andra kunskapsstöd, som Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård. Men det kan också finnas andra möjligheter, för att i framtiden skapa en samlad portal för vårdens kunskapstjänster och verktyg. Genom att tillhandahålla vissa tjänster på en öppen webbplats, men låta delar av portalen kräva inloggning, skulle flera av de nationella tjänster som Inera förvaltar kunna nås med en inloggning, utifrån behörighetsstyrning. En möjlig målbild för en sådan portal skulle kunna vara ett innehåll, som utöver NKK, Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård, omfattar exempelvis:

- Eira (internationella medicinska tidskrifter)

- 1177 Rådgivningsstödet

- Nationell patientöversikt

- Pascal

- Sil online (Svenska informationstjänster för läkemedel)

- Administration av meddelanden och e-tjänster i 1177.se och Journalen

Vid seminariet demonstreras den nya webbplatsen och en eventuell långsiktig målbild diskuteras.


Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects
Management
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Chris Landergren

Chris Landergren Föreläsare

Medicinskt sakkunnig
Inera

Chris Landergren är medicinsk sakkunnig läkare på Inera AB med fokus på kunskapsstöd till profession. Barnläkare och barnpsykiater, verksamhetsledning inom barnpsykiatri samt medicinsk rådgivning i regionledning. Tidigare arbetat inom nationellt system för kunskapsstyrning på nationell, sjukvårdsregional och regional nivå. Förbättringskunskap är ett stort intresse.

Emma Vintemon Föreläsare

Tjänsteansvarig
Inera