Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Vilken nytta kan skapas redan idag om kommunerna går all-in och nyttjar befintliga digitala tjänster fullt ut?

Vilken nytta kan skapas redan idag om kommunerna går all-in och nyttjar befintliga digitala tjänster fullt ut? Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 14:00 - 14:30 A4

Föreläsare: Karin Bengtsson, Maria Ehrndal

Spår: Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

Inera har en rad tjänster som vänder sig till både kommunal och regional hälso- och sjukvård. Detta möjliggör informationsutbyte mellan olika vårdgivare. Den information som tillgängliggörs (produceras) via Ineras tjänster speglas upp i såväl Journalen (inloggad e-tjänst i 1177 Vårdguiden) som NPÖ (Nationell patientöversikt). Journalen ger invånaren en samlad bild över journalanteckningar, provsvar, vårdkontakter, med mera. Vårdgivare kan, efter patientens samtycke, ta del av samma information, dvs andra vårdgivares journalanteckningar och därmed ta del av hälsoinformation gällande patienten/invånaren som inte finns i det egna journalsystemet. Detta effektiviserar vårdpersonalens informationsinhämtning eftersom vårdpersonalen slipper lägga tid på att ringa, söka och beställa kopior av journaler samt att patienten slipper upprepa sin sjukhistoria om och om igen vid besök hos nya vårdgivare. Detta leder till ökad patientsäkerheten och förbättrar kvaliteten i patientmötet.

Den nytta som uppstår vid användandet av tjänsten är emellertid till stor del är beroende av att alla vårdgivare är anslutna till NPÖ både som konsumenter (tar del av den information som delas) och producenter (tillgängliggör information via Ineras tjänster). Samtliga kommuner är anslutna till NPÖ, åtminstone som konsumenter. Däremot är variationen stor i vilken utsträckning de producerar hälsoinformation till tjänsten. Detta innebär att varken patienten/invånare eller vårdpersonal kan få en samlad överblick över de journalanteckningar som finns i de olika vårdsystemen.

Mot bakgrund av det nuläge som vi befinner oss i så väcktes frågan vilken nytta som vi kan skapa redan idag om kommunerna går in och nyttjar befintliga digitala tjänster fullt ut. Inera har mot denna bakgrund tillsammans med Skåne kommunerna gjort en genomlysning av vad en optimerad informationstillgång med hjälp av existerande Inera-tjänster och regionala tjänster skulle kunna ge. Arbetet har involverat verksamhetsrepresentanter från kommuner inom den kommunala hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och elevhälsan. 

Inera har en rad tjänster som vänder sig till både kommunal och regional hälso- och sjukvård vilka möjliggör informationsutbyte mellan olika vårdgivare. Idag är merparten av kommunerna anslutna till tjänsterna som konsumenter, men vilka nyttor skulle uppstå om kommunerna även nyttjade tjänsterna fullt ut även som producenter. 

Vid detta pass delar vi tillsammans med oss av resultatet av detta arbete. Språk

Svenska

Ämne

Municipality eHealth

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Organizational development
Care professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Municipality

Föreläsare

Profilbild för Karin Bengtsson

Karin Bengtsson Föreläsare

Kommunstrateg
Inera

Profilbild för Maria Ehrndal

Maria Ehrndal Föreläsare

Chef Kommuninititiv
Inera

Verksamhetsutvecklare och chef för Kommuninititivet på Inera. Brinner för verksamhetsutveckling med digitalisering som hjälpmedel för att skapa nytta i välfärden.