Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Strategi och styrning av precisionshälsa och artificiell intelligens (AI) inom Region Östergötland: Vägen mot ordnat införande samt pågående forsknings- och utvecklingsprojekt

Strategi och styrning av precisionshälsa och artificiell intelligens (AI) inom Region Östergötland: Vägen mot ordnat införande samt pågående forsknings- och utvecklingsprojekt Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 13:00 - 13:30 F5

Föreläsare: Håkan Gustafsson, Krister Björkegren, Robert Ring, Rolf Östlund

Artificiell intelligens (AI) för användning inom hälso- och sjukvården och nya verktyg och metoder inom precisionshälsa är två områden som för närvarande är under mycket snabb utveckling. Precisionsmedicin med utgångspunkt inom genetiska analyser för diagnosticering, prognosbedömning och val av behandling är redan, inom ett antal sjukdomsområden, väletablerat inom Sverige via Genomic medicin Sweden, men utöver detta finns även stor potential exempelvis för individanpassad behandling där även hänsyn av tas till patientrapporterade utfalls- och upplevelsemått (PROM/PREM) samt nya metoder för prevention, hälsofrämjande arbete och beslutsstöd baserat på patientens hela livssituation. 


Inom vissa medicinska specialiteter (exempelvis radiologi) finns nu på marknaden ett hundratal CE-märkta medicintekniska produkter vars potential för förbättrad diagnostisk säkerhet, ökad effektivitet och förbättrad arbetsmiljö visats i ett stort antal studier. Även om potentialen av AI visats forskningsstudier och många gånger publicerats i mycket välmeriterade tidskrifter måste hälso- och sjukvården validera nyttan i det egna sjukvårdssystemet inför ett införande av en ny produkt. Det är även mycket viktigt att ha förmåga att övervaka prestanda hos införda verktyg över tid (AI Governance).  Svenska regioner måste därför engagera sig i fortsatt forskning för att studera nyttan av tillgängliga verktyg och då helst i form av större forskningsstudier där flera regioner och tillverkare ingår (multicenter/multivendor). Inom andra medicinska specialiteter finns lovande forskningsresultat, men här kan antalet mogna och kommersiellt tillgängliga CE-märkta medicintekniska produkter vara färre, eller helt saknas. Här är därför fortsatt forskning för att utveckla nya AI-baserade metoder och verktyg angelägen. 


Utöver validering och utveckling av AI-baserade verktyg i smala användningsområden är det av stor vikt att regionövergripande strategier utformas för att exempelvis underlätta för verksamheter att uppfylla lagar och förordningar inom området, att identifiera framtida kompetensbehov samt utformningen av en teknisk infrastruktur som klarar framtida behov såsom ökad tillgänglighet till strukturerade vårddata. 


Region Östergötland ser stor potential för nya verktyg och metoder inom precisionshälsa och AI och engagerar sig i samtliga av ovanstående områden: 

(1) Nationellt arbete för att via exempelvis Sveriges kommuner och regioner (SKR) och departement främja en snabb utvecklingen inom precisionshälsa och AI inom hälso- och sjukvården, exempelvis genom att verka för nationell konsensus kring de juridiska förutsättningarna för användning av storskalig strukturerad vårddata. 

(2) Skapa ett kunskapsunderlag och politisk förståelse för de steg som måste tas på vägen mot informationsdriven vård. 

(3) Framtagande av regionövergripande strategier för AI och precisionsmedicin inom områdena juridik, kompetensbehov och teknisk infrastruktur för strukturerade vårddata. 

(4) AI Governance - utveckling av strategi för införande, validering och övervakning av prestanda hos CE-märkta medicintekniska produkter. 

(5) Leda och deltaga i forskningsprojekt gällande kliniska studier (mutlicenter/mutlivendor) av mogna AI-verktyg. 

(6) Driva i forskningsprojekt för att utveckla nya AI verktyg för framtida nytta inom hälso- och sjukvården. 


Vid seminariet kommer dessa sex områden översiktligt presenteras tillsammans med exempel på pågående forsknings- och utvecklingsprojekt. Språk

Svenska

Ämne

AI

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development

Nyckelord

Benefits/effects
Management

Föreläsare

Profilbild för Håkan Gustafsson

Håkan Gustafsson Föreläsare

Docent, Biträdande föreståndare CMIV, AI-koordinator Region Östergötland
Region Östergötland, Linköpings universitet

https://liu.se/medarbetare/hakgu16

https://liu.se/forskning/centrum-for-medicinsk-bildvetenskap-och-visualisering-cmiv

Profilbild för Krister Björkegren

Krister Björkegren Föreläsare

Regiondirektör
Region Östergötland

Har under många år arbetat med utvecklingsfrågor kopplade mot IT och eHälsa. Ingår sedan starten i beredningsgruppen för eHälsa2025 och beredningsgruppen för Inera.

Robert Ring Föreläsare

Tf Utvecklingsdirektör
Region Östergötland

Profilbild för Rolf Östlund

Rolf Östlund Föreläsare

Utvecklingsdirektör
Region Östergötland