Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Nationellt beslutsstöd för svårläkta sår - en digital arena för kommunikation, kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö.

Nationellt beslutsstöd för svårläkta sår - en digital arena för kommunikation, kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö. Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 16:00 - 16:30 Framtidens vård

Föreläsare: Rut Öien

Idag ställs stora krav på nya arbetssätt inom hälso- och sjukvården, framför allt inom e-hälso-lösningar som i ännu större utsträckning ska vara en integrerad del i den löpande verksamhetsutvecklingen. Då arbetet inom vården, och i allra högsta grad inom sårbehandling, präglas av högt tempo, stor arbetsmängd, splittrade arbetsuppgifter under tidspress och samvetsstress med lite tid för återhämtning och reflektion, blir implementering av ett beslutsstöd avhängig av det intresse som personalen har tid/möjlighet att engagera sig i. Att behandla ett svårläkt sår är tidskrävande och studier visar att upp till 20% av en sjuksköterskas tid används till såromläggningar, som sker regelbundet, ibland dagligen, med behandlingstider över månader och år. Patienter med svårläkta ben-, fot- och trycksår är äldre, multisjuka och sköra och behandlas främst inom kommun och region, där tillgången till kvalificerad sårkompetens ofta är begränsad. Sjuksköterskorna och då främst kommunsjuksköterskorna vittnar om en utsatt situation med stort ansvar och ensamarbete som ger en otillfredsställande och stressig arbetsmiljö och utgör således ett arbetsmiljöproblem med stora utmaningar. En app och digital plattform, Dermicus Wound, har utvecklats av RiksSår i samarbete med företaget Gnosco, för att stödja personal vid informationsöverföring och överblick av vårdprocesser. Tekniken har prövats kliniskt i två Vinnova- och ett SKL-projekt och i intervjuer med personalen framkom önskemål om digitala sårkonsultationer och att kunna säkerställa vårdkedjor/sårteam genom att använda ett adekvat kunskapssystem, då utbildningsinsatser är ytterst begränsade inom primär/kommunal vård. Nya forskningsprojekt fokuserar på hur det digitala beslutsstödet med struktur för multidisciplinärt teamarbete, snabb tillgång till sårexpertis samt adekvat kompetensförsörjning, kan förbättra den extremt stressiga miljö som sårbehandling innebär med stor arbetsmängd, splittrade arbetsuppgifter under tidspress och samvetsstress med lite tid för återhämtning och reflektion. Då vi använder befintliga arbetsprocesser på ett innovativt sätt, förväntar vi oss att kunna skapa en igenkänningsfaktor, en viktig faktor för långsiktigt engagemang i förändrings- och implementeringsprocesser. Jämtland/Härjedalens testbäddsmiljö används för att utveckla den kliniskt praktiska infrastrukturen med fokus på multidisciplinärt teamarbete mellan primärvård och kommun. En hälsoekonomisk analys kommer att utvärdera vilka effektivitets- och kvalitetsvinster som finns att göra vid breddinförande av det digitala beslutsstödet, som för Jämtland/Härjedalens del också inkluderar kostnader för långa sjukresor. Beslutsstödet uppfyller kravet på hur innovativa arbetsprocesser med hjälp av digitala lösningar kan ge en mindre stressig och tryggare arbetsmiljö, där struktur och evidens ger grunden till ett proaktivt sårarbete genom multidisciplinära sårteam mellan primärvård och kommun.

Språk

Svenska

Ämne

Beslutstöd

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Kommun
Innovativ/forskning
Appar
Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Rut Öien

Rut Öien Föreläsare

RiksSår

Allmänläkare, primärvården Blekinge, Docent i allmänmedicin, Lunds Universitet, Adjunct Associate Professor at Monash University, Melbourne, Australien.
Initiativtagare till och utvecklare av RiksSår, det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår, nu ordförande i RiksSårs styrgrupp.
Många års erfarenhet av klinisk patientnära forskning, internationellt forskningssamarbete och som föreläsare, både nationellt och internationellt, inom sår och sårbehandling. Medicinsk expert för bl.a. SBU. Utmärkelser från EPSA, European Public Sector Award 2007, Götapriset 2007 och Guldskalpellen 2017.