Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Implementering av personanpassad vård i praktiken genom kontinuerlig monitorering av behandlingar

Implementering av personanpassad vård i praktiken genom kontinuerlig monitorering av behandlingar Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 14:00 - 15:00 Vård på distans

Föreläsare: Anders Forslund

Med en kontinuerlig uppföljning av patienters symptom och beteende identifieras förändringar hos patienter tidigt, vilket leder till bättre behandlingsresultat och säkrare läkemedelsbehandlingar. Att följa patienter, på patientens egna villkor, är särskilt viktigt hos patienter där vården traditionellt sett har haft problematik med att nå patienter. En nyligen publicerad rapport visar medborgarnas upplevelse av hur vården arbetar med läkemedelsuppföljningar, samt vad de själva är villiga att göra för att förebygga eller monitorera sin sjukdom eller hälsa. På Överviktsenheten för Barn och Ungdom vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala har man länge arbetat med distansmonitorering för en säker läkemedelsbehandling, samt för att följa effekten av behandlingar, mellan vårdkontakter. Syftet har även varit att förbättra kommunikationen mellan patient och vårdpersonal mellan de fysiska vårdkontakterna, samt att effektivisera och förenkla sjukhuspersonalens administrativa uppgifter. Flera andra initiativ har även på senare tid visat på ett minskat behov av sjukhusvård vid vård på distans, vilket ger stora vinster för både patient och vårdgivare. En positiv bieffekt är ofta en ökad delaktighet från patienten, vilket innebär en ökad förståelse för den egna sjukdomen och de faktorer som påverkar hur den utvecklas. Detta i sin tur skapar bättre följsamhet till behandling, bättre beslutsunderlag och bättre råd om livsstilsförändringar. Förutom att följa upp patienterna individuellt under behandlingarna har forskningsresultat även kunnat säkerställas för patienter i grupp på Överviktsenheten för Barn och Ungdom vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Resultaten har publicerats vetenskapligt och presenterats vid flertalet forskningskonferenser. Inom såväl klinisk behandling som inom forskning har effekten av läkemedelsinsättningar monitorerats för att kunna utvärdera effekten (symtom) hos patienten i samband med (eller uteblivet) läkemedelsintag. Genom att bättre följa patienter mellan vårdkontakter har man realiserat personanpassad vård i praktiken. Det gör att många delar av den hälsorelaterad datan är genererad utanför vårdgivarnas väggar. Det har inneburit en stor vinst, både i arbetstid samt i behandlingsresultat.


Språk

Svenska

Ämne

Implementering

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Test/validering
Dokumentation
Patientsäkerhet
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Anders Forslund

Anders Forslund Föreläsare

Akademiska Barnsjukhuset, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Anders Forslund är docent och överläkare vid Överviktsenheten för Barn och Ungdom vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Han sitter även i styrelsen för Svensk Barnfetmaförening och har varit med och skrivit regionala vårdprogram för behandling vid barnfetma. Anders driver överviktsenheten på Akademiska Barnsjukhuset och ansvarar även för många av de forskningsstudier som verksamheten bedriver. Han var pionjär i att använda patientens egenmonitorerade data för att följa patienter mellan vårdkontakter vid läkemedelsinsättningar. Anders har gedigen klinisk erfarenhet av svårbehandlade patienter samt av de goda behandlingsresultat som individuella uppföljningar och handlingsplaner genererar.