Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Innovationspartnerskapet KASAM

Innovationspartnerskapet KASAM Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:30 - 14:00 Välfärdsteknik

Föreläsare: Stina Nyman

Att nå en smartare välfärd där invånares och medarbetares behov tillgodoses på nya sätt, är en omställning som kräver att vi gör upp med gamla synsätt, invanda arbetssätt och befintliga former för samverkan. En framgångsrik omställning kommer i stor utsträckning att vila på styrkan i nya former av partnerskap, med nya nivåer av samverkan inom och mellan offentligt och näringsliv. Att gå samman och genomföra en innovationsupphandling är en av de spännande möjligheter som finns att öka framdrift och förmåga till utveckling på bredden. Det minskar risken för varje enskild kommun samtidigt som det ökar lärdomar och mer än fördubblar kunskapsspridningen av och kunskapen om innovation och förändring som är nödvändig för framtidens utmaningar. I Beställargrupp Välfärdsteknik samlas ett stort antal kommuner för att gemensamt främja goda inköp av välfärdsteknik. Ett av de arbeten som Beställarnätverk välfärdsteknik arbetat med under 2018 är Förstudie innovationsupphandling, som är ett led i nätverkets arbete med att stimulera nya innovationer inom prioriterade områden. Resultatet av förstudiens arbete är ett konsortium bestående av 8 kommuner och Sveriges kommuner och landsting, SKR, som har målet att tillsammans genomföra en innovationsupphandling. Med fokus på nya innovationer inom välfärdsteknik som ska skapa stort värde för individerna i form av ökad trygghet, självständighet, delaktighet och aktivitet, samt för kommunerna en effektivare resursanvändning och för företagen fler kommersialiserade innovationer. Inte minst för de exportframgångar man hoppas på är en väl fungerande hemmamarknad viktig. Tillsammans vill konsortiet skapa förutsättningar att bidra till trygghet genom att med stöd av innovation hos invånarna bidra till KASAM, som består av tre delar: upplevelsen av fenomen i psyket likväl som i den yttre världen (begriplighet), att de resurser som krävs för dessa fenomen finns tillgängliga (hanterbarhet), samt delaktighet i livets utmaningar (meningsfullhet).

Språk

Svenska

Ämne

Välfärdsteknik

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Välfärdsutveckling
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Styrning
Kommun
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Juridik

Föreläsare

Profilbild för Stina Nyman

Stina Nyman Föreläsare

Stina är Projektledare på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner och driver Beställarnätverket "Upphandling för Framtidens samhällen" och innovationspartnerskapet KASAM. Stinas har en bakgrund som Digitaliseringsstrateg i Eskilstuna kommun och startade sin bana som Global folkhälsovetare med inriktning hälsoekonomi.