Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.
Miniseminarieprogrammet kommer att publiceras i schemat vid ett senare tillfälle.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

Svensk utvecklingspolitik prioriterar rätten till sexuell och reproduktiv hälsa och arbetar för aborträtten globalt. Samtidigt har vi utmaningar hemma då abortlagstiftningen ibland ifrågasätts. RFSU:s internationella partners jobbar för att göra abort tillgänglig, säker och laglig i sina länder. Vad kan Sverige lära sig av dem och andra som kämpat för aborträtten? María Teresa Rivera har själv suttit i fängelse på grund av strikta abortlagar.

Fack, arbetsgivare och intresseorganisationer diskuterar med DO kring vikten av ett främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering på arbetsplatserna och hur det kan påverka vår hälsa.

Hälsan bland barn är långt ifrån jämlikt fördelad. Barnhälsovården kan spela en viktig roll för att minska de påverkbara hälsoskillnaderna och nu satsar Sveriges regioner extra för att nå ut mer till fler. Genom samverkan med exempelvis tandvård och kommuner kan stöd sättas in tidigt och främja alla barns rätt till hälsa. Men hur? Hör mer om den nationella satsningen och om nystartade samarbeten mellan barnhälsovård, tandvård och socialtjänst.

Andlig och existentiell hälsa i en postmodern värld

Ifrah Ismail , Joel Halldorf , Kamila Abdullah, Simon Wiebe, Yasri Shamsudin Khan
Sensus studieförbund och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Ofta lyfts frågor om psykisk ohälsa bland unga, men väldigt sällan talas det om de andliga dimensionernas påverkan på detta trots att forskning visar att de andliga och existentiella frågorna har en stor påverkan på människors välmående. Yasri Khan och Joel Halldorf, två tänkare och profiler med ursprung från olika religiösa traditioner i Sverige kommer prata om andlig och existentiell hälsa utifrån ett islamiskt respektive kristet perspektiv.

Att skapa ett hälsofrämjande mottagande av barn och familjer

Benjamin Fayzi, Hania Kutabi, Osaman Basir
Rädda Barnen och Ensamkommandes Förbund Stockholm

Vi har sedan 2015 mött tusentals barn, unga och föräldrar som kommit till Sverige. Ofta ser vi att de inte får tillgång till eller inte söker den vård och det stöd de behöver. Vi lyfter deras behov utifrån den kunskap vi samlat in och visar på goda exempel. Vi frågar oss vad vi kan lära för ett gott hälsofrämjande mottagande framöver och ger förslag på hur man kan stödja och vad man som professionell ska tänka på i kontakt med nyanlända.

Att stötta barn som flytt - hur kan skolan jobba?

Anders Österhjelm, Anna Tapper, Elisabeth Dahlgren Wirén , Mats Trondman
Bris - Barnens rätt i samhället

Vilken roll spelar skolan för nyanlända barns välbefinnande, vilket ansvar har skolan för måendet hos barn som flytt och vilka goda erfarenheter finns det?

Barnets rätt att leva i existentiell trygghet

Cecilia Melder, Elias Aguirre , Maria Klasson Sundin, Pia Strömqvist
Svenska kyrkan, Linköpings stift och Linköpings Domkyrkopastorat

Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020. Hur kommer Sverige
säkerställa att barnet får sin rätt till andlig utveckling tillgodosedd? I
artikel 27 står det att ”Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn
till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och
sociala utveckling". 

Barnkonventionen blir snart lag – vad betyder det för barns delaktighet i processer som rör dem?

Bris barnrättsjurist , Magnus Jägerskog, Marie Angsell, Peter Almgren
Bris - Barnens rätt i samhället

Om mindre än två månader blir Barnkonventionen svensk lag vilket kommer stärka barnets mänskliga rättigheter. Men vad innebär det egentligen för barnets rätt till psykisk hälsa och barnets rätt till delaktighet i sin egen vård?

Barns delaktighet i sin egen hälsa

Caroline Sjödell, Karoline Olstam
Region Östergötland

Artikel 12 i barnkonventionen är en av de grundläggande principer som slår fast att barn och unga har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade.Samtliga samhällsaktörer har det yttersta ansvaret för att öka barns och ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande över beslut och verksamheter som påverkar dem. Under seminariet kommer vi få mer kunskap om hur barn och ungas delaktighet kan gynnas med exempel från Region Östergötlands verksamheter. 

UN resolution 2250 has recognized youth as agents of peace and long lasting sustainability. We will hear the latest news from what is going on globally and listen to concrete examples on how our friends in Rwanda work with peace building activities in their communities.

Climate change, Displacement and the Effects on Human Rights

Another member of the Social Sciences Faculty, University of Gothenburg, Chiara Liguori or Ashfaq Khalfan, Ilan Kelman, Karen da Costa, NGO representative, SIDA representative
Göteborgs universitet

This panel discusses the notion of climate change, the displacement of people linked to climate change, and the impacts on human rights, including on the right to health. The effects these issues have on different populational groups will also be discussed, especially on women and children. The panel will then consider different international initiatives aiming to tackle human displacement linked to climate change

A methodological seminar sharing experiences from various organizations working in both international and Swedish contexts with the aim to share creative methods for social change in complex and traditional/religious contexts.  The seminar will discuss how to work with religious leaders and young people living in a traditional/religious context to raise sensitive issues such as gender norms, sexuality and gender based violence.

Rätten till hälsa är universell och global. Hur kan svensk sjukvård bli bättre på att tillgodose ensamkommande barns rätt till sjukvård. Vilka insatser krävs för en adekvat sjukvård?

Det sociala fotavtrycket är ett koncept som beskriver hur överkonsumtionen inte bara är skalig för vår planet, men även för medmänniskans rätt till hälsa. För vad
händer med hälsans rättigheter vid ökade medeltemperaturer? Vilka samhällen och
vilka grupper drabbas redan nu av koldioxidutsläppen, värmeböljorna och de häftiga
regnovädren i Sverige? Välkommen till ett seminarium där länsstyrelserna låter de
mänskliga rättigheterna ge sin lägesbild, sina strategier och andra perspektiv på klimat- och miljöarbetet.      

Diskriminerad i vården - för tidig död

Annika Åkerberg, Inger Torpenberg, Åsa Höij
Civil Rights Defenders, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

50 procent av personer med psykisk ohälsa har upplevt sig orättvist behandlade i den kroppsliga sjukvården. Det handlar många gånger om att fysiska symtom inte tas på allvar, utan tros ha psykiska orsaker. Under detta seminariet diskuteras orsak, konsekvens och lösning på den diskriminering personer med psykisk ohälsa upplever i kroppssjukvården.

Barn utan socialt umgänge på rasterna löper tre gånger högre risk att få icke godkända betyg samma år. Ensamma elever är i högre grad också utsatta för kränkningar och mobbning. Att vara del av gemenskap och få godkända betyg är två viktiga faktorer för god hälsa. Med avstamp i forskning och beprövad erfarenhet undersöker vi risk- och friskhetsfaktorer i skolan. Vad krävs för ett hållbart och långsiktigt elevhälsofrämjande arbete? 

Ett självvalt liv fritt från våld - en förutsättning för en god hälsa

Mariet Ghadimi, Serine Gunnarsson , Sofia Venemalm
Uppsala kommun och TRIS - Tjejers Rätt i Samhället

Vad har hedersrelaterat våld och förtyck för inverkan på ungas hälsa och utveckling? Hur påverkar ofriheten att välja sin framtida partner en ung persons risk att utsättas för fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt våld – och därmed förlora rätten till hälsa? En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala visar att flickor och pojkar med ett upplevt krav att vara oskuld tills de gifter sig i större utsträckning blir utsatta för begränsningar, kränkningar och våld jämfört med jämnåriga som inte har ett sådant oskuldskrav.  

Hälsa rör även livets existentiella dimension. Idag saknas tydliga direktiv inom folkhälsoarbetet för att främja existentiell hälsa. På lokal och regional nivå finns dock samarbeten som tar helhetsgrepp på hälsa. I seminariet lyfts goda exempel men även hinder för att alla människor ska få sin rätt till existentiell hälsa respekterad. Vilken roll kan religiösa aktörer spela? Vad behöver förändras och vilket ansvar faller på olika samhällsaktörer?

Den som på grund av funktionsnedsättning aldrig kommer ha en egen
arbetsinkomst lever med en månadsinkomst under 10.000 kr, varje månad hela
livet. Det skapar livslång fattigdom med mycket små möjligheter att förändra
sin situation. Inte sällan innebär funktionsnedsättningen också ökade
omkostnader i form av särskilt boende, hjälpmedel, kostnader för habilitering
och vård, läkemedel och tandvård.

FGM is practised
in a large number of countries in Africa, the Middle East and Asia. More than
200 million girls and woman alive today have undergone FGM. In Sweden, there is an estimated
38 000 girls and women who have undergone FGM. The seminar will
present the current situation and challenges in Sweden and internationally. How
this is related to health, culture and religion and what is needed in order to
change attitudes and behaviour.