Mänskliga Rättighetsdagarna och personuppgifter

För att hantera din bokning frågar Mänskliga Rättighetsdagarna efter ditt namn och e-post. Mänskliga Rättighetsdagarna kan också komma att spara de uppgifter som lämnas i samband med biljettköp/bokning, inklusive ditt namn och e-postadress, för att skicka information per e-post om arrangemanget. Uppgifterna kan även användas att kontakta dig i utvärderingssyfte. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att Mänskliga Rättighetsdagarna lagrar dina personuppgifter för det ändamål och på det sätt som beskrivs ovan.

Swedish Forum for Human Rights and personal data

To manage your booking, the Swedish Forum for Human Rights ask for your name and e-mail. The Swedish Forum for Human Rights may also save the information provided in connection with ticket / reservation, including your name and email address, to send information by e-mail about the event. The data can also be used to contact you such as by e-mail for evaluation purposes. By accepting these terms, you agree that the Swedish Forum for Human Rights store your personal data for the purposes and in the manner described above.