100

Anne Granstrøm Ekeland Lecturer

Seniorforsker
Nasjonalt senter for e-helseforskning
Personal presentation

Utdannet sosionom ved Sosialhøgskolen i Sør-Trøndelag 1981, og ved Universitetet i Tromsø: Cand. Polit. 1995 og Dr. polit. i sosiologi 2007.
Leder av nasjonale og internasjonale prosjekt på betingelser for utbredelse av telemedisin og e-helse, forskningsbaserte evalueringer, systematiske kunnskapsoppsummeringer om effektivitet på tjenester, og metodologiutvikling for e-helseforskning.
Bistilling som førsteamanuensis ved UiT- Norges arktiske universitet, Institutt for klinisk medisin, Det internasjonale masterstudiet i telemedisin og e-helse.
Leder av pågående prosjekt: Kopling mellom e-helseforskning og Health Technology Assessment (HTA) med tanke på å etablere virksomheten HTA for IKT i NSE, samt bidra til å utvikle nye og dynamiske tilnærminger i HTA. Hensikten er å forbedre forskningen for å møte pasienter og brukeres behov og respondere på raske teknologiske og kunnskapsmessige endringer i feltet. Samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører på HTA-feltet, blant annet Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og Universitetet i Stirling, Skottland.
Arbeider med å utvikle prosjekt for en phd-student på etiske problemstillinger ved elektronisk innsyn i barn og unges elektroniske journal. Prosjektet skal kartlegge og analysere utfordringer som innspill til framtidige løsninger. Prosjektet tenkes gjennomført innenfor rammer av HTA, med utprøving av blant annet implementerings- og forbedringsforsknings -tilnærminger til studiet av e-helse og etikk. Prosjektet inngår i arbeidet med å videreutvikle HTA på IKT-feltet.