Header image for Vitalis 2022
Profile image for Framgångar och erfarenheter av informationsförsörjning till Nationella kvalitetsregister

Framgångar och erfarenheter av informationsförsörjning till Nationella kvalitetsregister Passed

Thursday May 19, 2022 15:30 - 16:00 A6

Lecturers: Anna Trinks, Björn Hultgren

Track: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

Det pågår ett arbete med att ta fram en effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella kvalitetsregister. Informationsförsörjning sker via den nationella infrastrukturen, samma som för Nationell patientöversikt och 1177 journalen.

Genom en ökad nivå av strukturerad information i journalen ges förutsättningar för effektivare registrering, frigörande av tid till andra värdeskapande aktiviteter för kärnverksamheten. Arbetet innebär enhetlig informationsöverföring till de Nationella kvalitetsregistren och ett strukturerat informationsutbyte inom och mellan vårdgivare. Arbetet är i linje med vision och målbild för det Nationella systemet för kunskapsstyrning.

 Automatiserad informationsförsörjning är ett sätt att praktiskt genomföra Strategi för informationsförsörjning som har beslutats inom det Nationella systemet för kunskapsstyrning genom Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister. Strategin syftar till att minska den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdens medarbetare, men även till att bidra till en sammanhållen, kostnadseffektiv, långsiktigt hållbar utveckling, drift och förvaltning - både på regional och nationell nivå.

Ett program för automatisering av informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella kvalitetsregister inleddes under hösten 2020 med projekt inom cancer- och hjärt-kärlområdet. Efter en första driftsättning under våren 2021 halverades dubbeldokumentationen för det nationella hjärtsviktsregistret RiksSvikt. Nu har slutleveransen genomförts och dubbeldokumentationen har minskats med nära 80 procent.

I samarbete med Kundgrupp Cosmic fortsätter arbetet nu med ytterligare förstudier och projekt med löpande leveranser under året. Dialog förs med ytterligare regioner i hur de kan bidraga i arbetet. Ett motsvarande arbete pågår också för register inom kommunal hälso- och sjukvård, där samtliga journalsystemsleverantörer ingår samt kommuner som användare av journalsystemet. Totalt omfattas fem register inom kommunal hälso- och sjukvård.


Language

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt

Lecturers

Profile image for Anna Trinks

Anna Trinks Lecturer

Strateg
SKR

Arbetar på stödfunktionen för kunskapsstyrning inklusive kvalitetsregister på SKR. Att tillgängliggöra data för verksamheter och för utveckling och forskning är det viktigaste för Nationella kvalitetsregister. Men det kräver också att vi säkerställer en säker informationsförsörjning från vårdgivarna till NKR.

Profile image for Björn Hultgren

Björn Hultgren Lecturer

IT-strateg
Sveriges Kommuner och Regioner

Arbetar på stödfunktionen för kunskapsstyrning inklusive kvalitetsregister på SKR.