Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

22. Vetenskapligt förhållningssätt mot mobbning i skolan Passed

Thursday November 15, 2018 13:00 - 14:30 Presscenter

Lecturers: Frida Warg, Magnus Loftsson

Skolans systematiska kvalitetsarbete och forskningsbaserade arbetssätt är ramverk för att i skolan skapa en kultur som ständigt kritiskt granskar, använder, anpassar och utvärderar såväl det egna arbetet, forskningsresultat och annan kunskap. I dagsläget saknas tillräckliga utvärderingar och systematiska genomgångar av hur ett framgångsrikt arbete mot mobbning, våld och kränkningar kan bedrivas och hur detta bör anpassas efter just den egna skolkontexten. Det ökar kraven på skolans vetenskapliga förhållningssätt och det undersökande och utvärderande arbete som sker runt de insatser och arbetssätt som skolan bedriver. I det här seminariet presenterar Friends sina erfarenheter av arbetet med att utveckla skolspecifika insatser. Deltagarna bjuds in till gemensam diskussion kring olika sätt att planera, genomföra och utvärdera arbetet mot våld och mobbning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt som utgår ifrån den egna skolans behov och förutsättningar.

Organizer

Stiftelsen Friends

Tags

Arbetsplatsen, Skolan, Metod och verktyg, Strukturellt våld, Våld mot barn

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Frida Warg Lecturer

Stiftelsen Friends

Magnus Loftsson Lecturer

Stiftelsen Friends