Spektrum
100

EHiN Forskning: Nasjonale kunnskapsbehov innenfor e-helsesektoren

Tuesday October 31, 2017 10:45 - 11:05 Room 7

Lecturer: Irene Olaussen

Direktoratet for e-helse ved Irene Olaussen presenterer rapporten Nasjonale kunnskapsbehov på e-ehelseområdet. Formålet med denne rapporten er å identifisere nasjonale kunnskapsbehov som de springer ut av nasjonal strategi for e-helse, for derigjennom å kunne motivere til kunnskapsdannelse på strategisk viktige områder. På sikt vil det kunne tilrettelegge for kunnskapsbaserte prioriteringer innen e-helse i helse- og omsorgssektoren. 

E-helseområdet er preget av høy grad av kompleksitet. Utfordringsbildet i Nasjonal strategi og handlingsplan for e-helse (2017-2022) peker på behov både for organisatoriske, kompetansemessige, juridiske og teknologiske endringer. Effektiv nasjonal styring og gjennomføringsevne på e-helseområdet krever kunnskap om dette komplekse samspillet. Det er behov for kunnskap både om prosesser knyttet til utvikling, innføring og bruk av e-helse i sektoren, og effekten av spesifikke e-helsetiltak på politiske mål for helse og omsorg.

 

 

Lecturers

100

Irene Olaussen Lecturer

Seniorrådgiver
Direktoratet for e-helse, divisjon strategi

PhD Science and Technology studies Seniorrådgiver Divisjon strategi, Direktoratet for e-helse Ansvarsområder strategiprosess, kunnskapsforvaltning og internasjonalt samarbeid