Spektrum
100 velferd

EHiN Velferdsteknologi: Hvordan får teknologien til å spille sammen?

Tuesday October 31, 2017 13:00 - 14:15 Room 4

Lecturers: Alv Humborstad, Arild Kristensen, Endre Sandvik, Kjetil Moberg, Runar Nygård, Thor Steffensen
Moderator: Jan Olsen Nytveit

- Hvordan løser vi «knuten på tråden» når det gjelder integrasjon mellom velferdsteknologi og EPJ? Tenk stort, start smått! - Thor Steffensen, Direktoratet for e-helse og Kjetil Moberg, Oslo kommune
Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Oslo kommune har sammen med Norsk Helsenett utarbeidet en realiseringsstrategi for et velferdsteknologisk knutepunkt (tidligere kalt eVik) mellom utstyr hos bruker og eksisterende fagsystem som EPJ. Hvordan kan dette knutepunktet komme andre kommuner til gode, og hvordan kan dette spille sammen med kommunenens helhetlige digitaliseringsstrategier for innbyggertjenester?

- Hvilken rolle kan testsentre og living labs spille for implementering av velferdsteknologi? - Arild Kristensen, NSCC
Velferdsteknologiutviklingen bærer fortsatt preg av mange små piloter som ikke «tar av». Det er et komplekst aktørbilde, kompleks underliggende teknologi og nye måter å tenke/ta i bruk helse- og omsorgstjenester på. God testing med alle involverte parter og «matchmaking» er nøkkelen. Her spiller testsentre og living labs en viktig rolle for å utvikle tjenester det er reelt behov for, og som hjelper leverandørene over kneika.

 - Hvordan møte innbyggeren med et helhetlig digitalt tjenestetilbud? - Endre Sandvik, Oslo kommune

Oslo kommune investerer om lag en halv milliard kroner på digitalisering av innbyggertjenester og innføring av velferdsteknologi.  Dette krever innovasjon i kommunale tjenester som gir ny retning for nye tjenesteutviklingen.

- Hvordan få til digital samhandling på tvers av tjenestenivåer? - Alv Humborstad, Oslo kommune og Runar Nygård, Helseetaten
Digital samhandling  på tvers av tjenestenivåer med dagens systemer er en stor utfordring å få til.Bruk av lettvektsteknologi for  digitalisering av arbeidsprosesser i kommunenes tjenester og arbeidsprosesser er satt på dagsorden.

 Moderator: Jan Olsen Nytveit

 

Lecturers

100 humborstad s rland edited 2

Alv Humborstad Lecturer

Bydelsdirektør, bydel Stovner
Oslo kommune

Alv Homburstad Sørland har vært bydelsdirektør i bydel Stovner siden 2015. Han har tidligere 16 års erfaring som strategidirektør i henholdsvis Husbanken og Integrering- og mangfoldsdirektoratet.

100 arild krisitensen edited 2

Arild Kristensen Lecturer

Daglig leder
NSCC

Arild leder klyngeprosjektet Norwegian Smart Care Cluster (Arena Velferdsteknologi) og er inkubatorleder helse &velferdsteknologi i innovasjonsselskapet Validé i Stavanger

100 endre sandvik edited 1

Endre Sandvik Lecturer

Kommunaldirektør - byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester
Oslo kommune

100 kjetil moberg edited 2

Kjetil Moberg Lecturer

Oslo kommune
Prosjektleder

Kjetil Moberg er prosjektleder for etablering av et velferdsteknologisk informasjonsknutepunkt.

100 runar edited 1

Runar Nygård Lecturer

Etatsdirektør Helseetaten
Oslo kommune

Runar Nygård har vært etatsdirektør i Oslo kommune siden 2015. Etaten har det operative ansvaret for skalering av velferdsteknologi i Oslo. Etaten har i tillegg det funksjonelle ansvaret for alle sektorsystemer i EHS sektor og drifter også bla annet kommunal akutt døgnenhet, legevakt og tannhelseklinikker.

100 thor steffensen

Thor Steffensen Lecturer

Programmet for velferdsteknologi
Direktoratet for e-helse

Prosjektleder i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helse, og har bidratt i utformingen av den nasjonale e-helsestrategien på flere områder. Har tidligere 30 års fartstid i næringslivet i bl.a. Telenor og Ericsson.

100 jan olsen nytveit edited 2

Jan Olsen Nytveit Moderator

Prosjektdirektør
Oslo kommune

Jan Olsen Nytveit er prosjektdirektør og har en koordineringsrolle ved innføring av velferdsteknologi i Oslo kommune.