Spektrum
100 genomics

EHiN Genomics/Cancer/PM - 2: Genomics& Diseases

Tuesday October 31, 2017 13:00 - 14:15 Room 6

Lecturers: Marius Trøseid, Ola Myklebost
Speaker: Thomas Smedsrud
Moderator: Bogi Eliassen

Ola Myklebost - “NCGC, - en nasjonal plattform for forskning og innovasjon på persontilpasset kreftbehandling”

Thomas Smedsrud - BigMed

Marius Trøseid - Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer

Mikrobiomet inneholder 300-500 ganger så mange gener som det humane genom, og varierer betydelig fra individ til individ. Persontilpasning er derfor sannsynligvis en forutsetning om dette skal bli en del av  klinisk hverdag.

Lecturers

100 marius tr seid edited 2

Marius Trøseid Lecturer

Førsteamanuensis - Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer
Universitet i Oslo

- Cand. med - PhD 2010 med avhandlingen Studies on inflammation and atherosclerosis in the metabolic syndrome

100 ola myklebost edited 2

Ola Myklebost Lecturer

Professor
Universitetet i Bergen

Ola Myklebost er professor ved Institutt for klinisk medisin 2 ved Universitetet i Bergen, og kreftforsker ved OUS – Radiumhospitalet (se http://myklebost.uib.no), og leder Norske Kreftgenomikkonsortium (NCGC, se http://kreftgenomikk.no). NCGC er et nasjonalt, tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet, med fokus på helsevesenets felles satsingsområde for kreftforskning, «Individuell kreftbehandling basert på genprofilen av egen svulst» (se http://kreftsatsing.no). NCGC er et samarbeid mellom onkologer, biologer, teknologer og bioinformatiskere i alle helseregioner, som har etablert en nasjonal plattform, kompetanse og preosedyrer for kreftgenomikk, analysen av de egenskaper ved arvestoffet som er viktige for kreftutviklingen eller responsen på kreftbehandling. Også kreftepidemiologer, etikere, helseøkonomer og jurister er involvert, og samfunnsdialog har vært en viktig komponent i prosjektet. Prosjektet analyserer den detaljerte oppbyggingen (sekvensen) til alle gener i pasienter med 9 ulike krefttyper, til sammen mer enn 2000 prøver, og har så langt generert ca 500 terabyte med genomdata. Dette er følsomme data, og en egen dataplattform, ”Tjenester for sensitive data” (TSD) er utviklet i samarbeid med Seksjon for vitenskapelig databehandling ved USIT/UiO, som sikrer personvernet samtidig som data kan analyseres og deles med sertifiserte forskere. Utstrakt bruk av slike data, og bevaring og deling med andre forskere etter prosjektets slutt, har en rekke utfordringer som NCGC har vært av de første som møter.

100 thomas smedsrud

Thomas Smedsrud Speaker

Project manager, BIGMED
Oslo University Hospital

100 bogi eliassen edited 2

Bogi Eliassen Moderator

Associeret partner
Copenhagen Institute for Future Studies

Bogi Eliasen is a knowledge broker whose expertise lies in combining various fields of expertise. He was one of the initiators of the FarGen project of the Faroe Islands in 2009, which aims at genome sequencing the entire population of the Faroe Islands In recent years Bogi has focused on the emerging new paradigm of personalized health e.g. holistic approach to genomics as well as bridging genomics with healthcare practice e.g eHealth in order to make it usable in future healthcare where all aspects of health will be affected by the 4th industrial revolution.In the first half of 2017 he led an ambitious Danish Health 2030 scenario process with 29 of the major Danish health stakeholders and is currently working on a Whitepaper concerning person centric data management for health in a Nordic context.