Spektrum
100

EHiN Forskning: Helsehjelp på nye måter

Wednesday November 1, 2017 13:00 - 14:15 Room 7

Lecturers: Artur Serrano, Beatrix Vereijken, Jacqueline Floch, Janne Dugstad, Tine Nordgreen

Framtidens helsehjelp vil måtte foregå på nye måter fordi utfordringene øker med økende alder samtidig som en mindre andel av befolkningen er i yrkesaktiv alder. Samtidig utvikles nye tekniske løsninger, og både pasienter og ansatte i helsetjenestene utvikler sine digitale ferdigheter og forventninger.

 

I denne sesjonen presenteres noen av de mange e-helseløsninger som utvikles og innføres som med sikte på å løse ulike behov for spesifikke pasientgrupper som cystisk fibrose, og pasienter med angst og depresjon, og for den aldrende befolkning som helhet.  Sesjonen avrundes med en presentasjon av et implementeringsprosjekt som presenterer noen av utfordringene i kommunene og mulige strategier for å lykkes med implementering.

- Smart bruk av teknologi og treningsspill for aktiv aldring - Beatrix Vereinjekn, NTNU

- Implementering: lett som en plett - Janne Dugstad, Vitensenteret helse og teknologi ved Høgskolen i Sørøst Norge

- "eMeistring.no": effekter og erfaringer fra 4 år med internettklinikk - Tine Nordgreen, Haukeland Universitetssykehus

- "The future of welfare: How can technology help?": Artur Serrano - NTNU

- "Å inkludere pasienter og helsepersonell i utforming av digitale løsninger for egenmestring": Jacqueline Floch - SINTEF Digital

Moderator: Carl Erik Moe, dosent, Institutt for informasjonssystemer / Senter for e-helse, Universitetet i Agder

Lecturers

100

Artur Serrano Lecturer

Professor
NTNU

Artur Serrano har doktorgrad i Software Engineering fra Computing Science Department, University of Glasgow. Hans viktigste forskningsinteresser er velferdsteknologi. Har vært "Principal Investigator" (PI) i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Har mer enn 70 fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner og har vært en «reviewer» for flere vitenskapelige konferanser og tidsskrifter, var medredaktør av Journal of Telemedicine and Telecare. Serrano er gjesteredaktør av International Journal of E-Health and Medical Communications. Han er medlem av IEEE Society on Social Implications of Technology (SSIT).

100

Beatrix Vereijken Lecturer

Professor
NTNU

Beatrix Vereijken er professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU. Hennes forskning fokuserer på endringer i bevegelseskontroll med alder og sykdom. Hun leder NTNU Helse prosjektet EXACT, som fokuserer på utvikling og bruk av spillteknologi for aktiv, sunn aldring og rehabilitering. I tillegg er hun prosjekt manager på EU Horizon2020 prosjektet PreventIT, et personalisert helse og IKT prosjekt for å forebygge funksjonstap i alderdommen.

100

Jacqueline Floch Lecturer

Seniorforsker
SINTEF

Jacqueline Floch er seniorforsker ved SINTEF Digital. Hun undersøker hvordan digitale løsninger kan anvendes og forbedres for å skape et smartere og inkluderende samfunn. Brukerdeltakelse og brukermedvirkning står sentralt i hennes forskning. Hun har erfaring innen deltakende design, sluttbrukerutvikling, og system- og tjenesteevaluering. Hun bidrar for tiden til utforming og evaluering av digitale løsninger for egenmestring rettet mot personer med cystisk fibrose og fagpersonell i H2020-prosjektet MyCyFAPP.

100

Janne Dugstad Lecturer

Leder/stipendiat
Vitensenteret helse og teknologi, Høgskolen i Sørøst-Norge

Janne Dugstad leder Vitensenteret helse og teknologi og har de siste 10 årene jobbet med nærings- og teknologiutvikling, implementering, tjenesteinnovasjon og utdanning tilknyttet velferdsteknologi. Hun forsker på implementering av velferdsteknologi, med fokus på ansattes kunnskap, motivasjon og opplæringsbehov, og har en utstrakt formidlingsaktivitet til mange ulike målgrupper. Janne Dugstad er opprinnelig optiker og var i mange år dekan for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud.

100

Tine Nordgreen Lecturer

Psykologispesialist/førsteamanuensis
Haukeland universitetssykehus/Universitetet i Bergen

Nordgreen har forsket på internettbehandling for psykiske lidelser siden 2007. Hun ledet utvikling og etablering av emeistring.no, der det nå tilbys veiledet internettbehandling for depresjon, panikklidelse og sosial angst. Hun er også prosjektleder av IKT-pluss Fyrtårn prosjektet Intromat.no