Spektrum
100

EHiN Forskning: Hvordan og hvorfor følgeforske på Helseplattformen og Én innbygger – én journal?

Wednesday November 1, 2017 10:45 - 12:00 Room 7

Lecturers: Anne Granstrøm Ekeland, Arild Faxvaag, Hege Kristin Andreassen, Margunn Aanestad

Sesjonen kjøres som en debatt med innledning fra fire paneldeltagerne. Myndighetene ønsker følgeforskning på bl.a. EIEJ og Helseplattformen velkommen, men det gis få føringer på hva som skal forstås med følgeforskning. I denne sesjonene ønsker vi å utfordre erfarne e-helseforskere med ulike perspektiver og fagbakgrunn til å debattere følgeforskning. Hvordan skal følgeforskning gi ny kunnskap og nytteverdi og til hvem? Hva krever følgeforskning av forskere og ikke minst, hva krever følgeforskning av de organisasjonene som det skal følgeforskes på?

Moderator: Liv Johanne Wekre, forskningskoordinator, Helseplattformen

Lecturers

100

Anne Granstrøm Ekeland Lecturer

Seniorforsker
Nasjonalt senter for e-helseforskning

Utdannet sosionom ved Sosialhøgskolen i Sør-Trøndelag 1981, og ved Universitetet i Tromsø: Cand. Polit. 1995 og Dr. polit. i sosiologi 2007. Leder av nasjonale og internasjonale prosjekt på betingelser for utbredelse av telemedisin og e-helse, forskningsbaserte evalueringer, systematiske kunnskapsoppsummeringer om effektivitet på tjenester, og metodologiutvikling for e-helseforskning. Bistilling som førsteamanuensis ved UiT- Norges arktiske universitet, Institutt for klinisk medisin, Det internasjonale masterstudiet i telemedisin og e-helse. Leder av pågående prosjekt: Kopling mellom e-helseforskning og Health Technology Assessment (HTA) med tanke på å etablere virksomheten HTA for IKT i NSE, samt bidra til å utvikle nye og dynamiske tilnærminger i HTA. Hensikten er å forbedre forskningen for å møte pasienter og brukeres behov og respondere på raske teknologiske og kunnskapsmessige endringer i feltet. Samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører på HTA-feltet, blant annet Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og Universitetet i Stirling, Skottland. Arbeider med å utvikle prosjekt for en phd-student på etiske problemstillinger ved elektronisk innsyn i barn og unges elektroniske journal. Prosjektet skal kartlegge og analysere utfordringer som innspill til framtidige løsninger. Prosjektet tenkes gjennomført innenfor rammer av HTA, med utprøving av blant annet implementerings- og forbedringsforsknings -tilnærminger til studiet av e-helse og etikk. Prosjektet inngår i arbeidet med å videreutvikle HTA på IKT-feltet.

100

Arild Faxvaag Lecturer

Professor
NTNU

Arild Faxvaag, født 1959 er professor i helseinformatikk ved NTNU, samt overlege og spesialist i revmatologi ved Klinikk for ortopedi og revmatologi på St.Olavs hospital. Som NTNU-ansatt har han vært med på å etablere og bygge opp et tverrfaglig forskningsmiljø innen helseinformatikk og e-helse samt en mastergradsutdanning innen det samme området. Siden etableringen har dette miljøet veiledet og uteksaminert ca 26 ph.d.er og omlag 150 mastergradskandidater. I 2015 var han Visiting Professor ved Harvard Medical School og Brigham & Women’s Hospital i Boston hvor han gjorde forskning innen helselogistikk, klinisk beslutningsstøtte og m-helse. Han er aktiv i en rekke store og små forskningsprosjekter innen e-helse, i samarbeid med operative e-helse miljø i helseforetak, forvaltning og andre nasjonale og internasjonale kompetansemiljø.

100

Hege Kristin Andreassen Lecturer

Førsteamanuensis
Senter for omsorgsforskning. NTNU Gjøvik

Hege K. Andreassen er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik. Hun er sosiolog og har arbeidet innenfor e-helse siden 2000. Viktige forskningstema har vært pasientrettede digitale løsninger, organisasjonsendringer og implementering. I hennes pågående forskningsprosjekter er samarbeid mellom brukere, kommune og spesialisthelsetjenesten hovedtema. Hege har også en bistilling på Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE).

100

Margunn Aanestad Lecturer

Professor
Universitetet i Oslo

Utdannet sivilingeniør ved Høgskolen i Stavanger i 1994, og har arbeidet som medisinsk-teknisk ingeniør ved Rikshospitalet, og som senioringeniør i Telenor. PhD i informasjonssystemer fra 2002 ved Universitetet i Oslo, på en studie av innføring og bruk av bredbåndsteknologi/telemedisin innenfor kirurgi. Margunn har forsket på digitaliseringen av helsesektoren, blant annet på organisasjons- og praksisendring som er nødvendig for å utnytte mulighetene IKT gir, og på hvordan alternative innføringsstrategier kan bidra til at kompleksitet håndteres bedre.