Spektrum
100 forskning

EHiN Forskning: Kunnskapsbasis for nasjonale e-helseløsninger

Tuesday October 31, 2017 14:45 - 16:00 Room 7

Lecturers: Kari Dyb, Paolo Zanaboni, Trine Bergmo

E-helse-løsninger som utvikles og innføres som nasjonale løsninger støter på spesifikke utfordringer, blant annet knyttet til arbeidsdelingen og samarbeidet mellom nasjonale myndigheter og andre forvaltningsnivåer, som RHF-er og kommuner. I tillegg kommer velkjente utfordringer med hvordan man lykkes med å få løsningene tatt i bruk. Denne sesjonen vil spesielt belyse innførings-problematikk rundt nasjonale e-helse-løsninger. Målet er å bidra til at erfaringer fra tidligere innføringsprosesser blir formidlet slik at de kan komme til nytte i fremtidige innføringsprosesser. 

- Nytteeffektene av digitale helsetjenester: resultater på Digital dialog fastlege og Pasientjournal - Paolo Zanaboni, Nasjonalt senter for e-helseforskning

- Nasjonal kjernejournal: en selvstendig løsning, eller et første steg på veien til noe annet? - Kari Dyb, Nasjonalt senter for e-helseforskning

- Multidose i e-resept - Trine Bergmo, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Moderator: Margunn Aanestad, Professor, Forskningsgruppen for informasjonssystemer, Universitetet i Oslo.

Lecturers

100 kari dyb

Kari Dyb Lecturer

Forsker
Nasjonalt senter for e-helseforskning

Kari Dyb, forsker i e-helse, har jobbet med e-helse siden 2004. Hun avla doktorgrad i sosiologi i 2011 ved UiT- Norges arktiske universitet. Dyb har vært særlig opptatt av hvordan innføring av ny teknologi påvirker eller forstyrrer etablert klinisk praksis. Hun har forsket på innføring og bruk av e-helse, men er også interessert i hvorfor ny teknologi i helsesektoren ikke blir brukt, eller brukes annerledes enn forventet. Dyb har bred erfaring fra en rekke ulike forskningsprosjekter.

100 paolo zanaboni

Paolo Zanaboni Lecturer

Seniorforsker
Nasjonalt senter for e-helseforskning

Paolo Zanaboni er seniorforsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Han har jobbet ved senteret siden 2010. Han har doktorgrad i teknisk ledelse, med en avhandling som fokuserte på utbredelse av telemedisin. Hans forskningsinteresser er e-helse, telemedisin, velferdsteknologi, kroniske sykdommer, rehabilitering, fysisk aktivitet og helseteknologivurdering. Et av temaene som er av spesiell interesse er rutinemessig bruk av telemedisinske tjenester. Han er involvert i en rekke forskningsprosjekter innen telerehabilitering og hjemmebasert opplæring for kroniske pasienter. Han har for eksempel ledet en randomisert, kontrollert multisenterstudie (iTrain) av hjemmerehabilitering for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Han er med i forskergruppen fysisk aktivitet og folkehelse på idrettshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet.

100 trine strand bergmo

Trine Bergmo Lecturer

Seniorforsker
Nasjonalt senter for e-helseforskning

Trine Strand Bergmo jobber med helsetjenesteforskning og helseøkonomi innen e-helsefeltet. Bergmo har hovedfag i samfunnsøkonomi fra UiT Norges arktiske universitet og en PhD i helseøkonomi fra Universitetet i Oslo i 2011. Hun har også 7 års klinisk erfaring som sykepleier. Bergmo har bred erfaring med kvantitativ forskningsmetode, systematiske kunnskapsoppsummeringer helsøkonomiske evalueringer og bruk av beslutningsmodeller. Hun har forsket på telemedisin, e-helse, velferdsteknologi, nye samhandlingsmodeller og pasientforløp. Hun har vært forsker og rådgiver i flere EU-prosjekt, herunder ledet en internasjonal referansegruppe (International Telemedicince Advisery Board).