Spektrum
100 velferd

EHiN Velferdsteknologi: Nasjonal implementering av trygghetsteknologi

Tuesday October 31, 2017 10:45 - 12:00 Room 4

Lecturers: Aase Hobbesland, Benedicte Løseth, Kristin Mehre
Moderator: Jon Helge Andersen

- Nasjonal implementering av velferdsteknologi er i gang - Kristin Mehre, Avdelingsdirektør Helsedirektoratet
Om lag 200 kommuner starter nå sin reise mot det som er målet med vellykket tjenesteinnovasjon: At trygghetsskapende teknologier blir tatt i bruk som en ordinær tjeneste. Gevinstene er entydige. Nasjonalt velferdsteknologiprogram orienterer om hvordan Norge ligger an i forhold til målet om at velferdsteknologi skal være "den nye normalen" innen 2020.  

- Betydningen av strukturerte forankrings- og beslutningsprosesser i storskala implementeringsprosesser - Aase Hobbesland, Grimstad kommune

Agder-kommuner har etablert RKG, Regional koordineringsgruppe (e-helse og VFT). Dette understøtter en bredere og mer strukturert tilnærming til forankring på rådmanns- og politikernivå. Det er suksesskriterium for å lykkes. Hva kan andre kommuner lære av dette?

- Innføring av velferdsteknologi i Bergen - Benedicte Løseth, Bergen kommune
Bergen kommune forteller hvordan de har lyktes med suksessformelen: Hvordan nå ut til de som skal ta i bruk nye tjenester og de som skal levere dem?

 

 

Rekkefølgen her nede er alfabetisk, ikke kronologisk.

Lecturers

100 aase hobbesland 2 edited 1

Aase Hobbesland Lecturer

Kommunalsjef og leder for RKG
Grimstad kommune

Aase S. Hobbesland er kommunalsjef for helse og omsorg i Grimstad kommune. Hun er utdannet innen sosialt arbeid, samfunnsplanlegging og ledelse og lang ledererfaring fra kommunal virksomhet, fra både store og små kommuner. Fra 2015 har hun hatt en særlig oppmerksomhet mot velferdsteknologiske satsningen – hvordan skal vi klare å nå målet hvor velferdsteknologiske løsninger skal være en integrert del av helse- og omsorgtjenestene innen 2020. Kan vi organiserer oss bedre – kan vi tenke større enn en og en kommune? Basert på denne utfordringen har Agder jobbet fram Regional Koordineringsgruppe for Ehelse og velferdsteknologi, hvor alle 30 kommunene på Agder deltar. Vi har en tanke og vilje om at dette skal vi få til i fellesskap. Vi tenker at ingen kommune er for stor og ingen for liten. Det som er viktig for RKG er å bidra til at de av kommunenes innbyggere som har behov for helse- og omsorgstjenester skal få trygghetsteknologien som en integrert del av tjenesten».

100 benedicte l seth edited 1

Benedicte Løseth Lecturer

Seksjonssjef, seksjon for innovasjon, helse, barn og unge
Bergen kommune

Har tidligere jobbet mange år med digitalisering og datainfrastruktur for forskning og utdanning ved NSD – Norsk senter for forskningsdata. Har siden 2014 vært seksjonssjef i Bergen kommune ved Byrådsavdeling for helse og omsorg. Jobber blant annet med å utvikle og tilrettelegge for forskning i Bergen kommune og utvikle de beste tjenestene for innbyggerne ved å ta i bruk velferdsteknologi og e-helse. Brenner for å styrke den kunnskapsbaserte utviklingen av de kommunale helse- og omsorgtjenestene, og tror på tverrfaglighet sammen med digitalisering som fremtidens metode innenfor helse og omsorg. Benedicte Løseth leder Seksjon for innovasjon, helse, barn og unge som er en del av Byrådsavdelingen for helse og omsorg sitt strategiske nivå og politisk sekretariat med ansvar for planlegging, utredning og analyser. Seksjonen har ansvar for helsetjenester, psykisk helse barn og unge, barnevern, folkehelse, samhandling, forskning og innovasjon, velferdsteknologi, digitalisering og e-helse. Seksjonen har blant annet ansvar for å følge opp store fagsystemer som Profil, Familia og HsPro, og deltar i større nasjonale satsninger som Vestlandsløftet, En innbyggger - en journal, Digitale innbyggertjenester og DigiBarnevern.

100 kristin mehre

Kristin Mehre Lecturer

Avdelingsdirektør kommunale omsorgstjenestene
Helsedirektoratet

Kristin Mehre er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet med de kommunale omsorgstjenestene som ansvarsområde. Hun har utdannelse innen sykepleie og ledelse, og har lang ledererfaring både fra helse- og omsorgstjenesten i både kommunal og statlig virksomhet. Hun har hatt ansvar for å iverksette regjeringens politikk på omsorgsfeltet, først Omsorgsplan 2015 som gikk fra 2007 til 2015, og nå Omsorg 2020, som er regjeringens plan for omsorgsfeltet frem til år 2020. Den velferdsteknologiske satsningen startet opp i 2014 som en del av Omsorg 2020. Kristin Mehre har hatt ansvar for å sette i gang et nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi. Programmet bygger på samhandlingsreformens målsettinger om helsefremmende arbeid, forebyggende tjenester, tidlig innsats og om å yte tjenester der folk bor. Vi skal utnytte de muligheter velferdsteknologi gir til å gi brukertilpassede tjenester som er effektive og har god kvalitet.

100 jon helge andersen edited 2

Jon Helge Andersen Moderator

Program manager
Direktoratet for e-helse

Jon Helge Andersen leder det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet, og årelang erfaring med digitalisering av helsesektoren.