Spektrum
100

EHiN Forskning: Roboter og kunstig intelligens

Tuesday October 31, 2017 11:05 - 12:00 Room 7

Lecturers: Asbjørn Følstad, Gunnar Hartvigsen, John Arne Nesheim

Bruken av robotteknologi og kunstig intelligens har for lengst gjort sitt inntog i helse- og omsorgssektoren. Roboter benyttes til ulike transport- og forflytningsoppdrag i sykehus, til desinfisering og rengjøring, håndtere og analysere laboratorieprøver, administrere medisiner og medikamenter, etc. Innen omsorgssektoren bidrar sosiale roboter til kognitiv stimulering av eldre med demens, roboter deler ut medisin, fører tilsyn med barn og eldre, følger opp trening og rehabilitering, detekterer endringer i helse og adferd, osv. I mange tilfeller benytter robotene kunstig intelligens for å kunne bidrar til beslutningsstøtte eller diagnostisering. Det foregår videre en omfattende forskning innen bruk av roboter og kunstig intelligens innen helse- og omsorgssektoren. Vi vil i denne sesjonen få innblikk i noe av forskningen på området.

- Bruk av nevrale nett i kreftdiagnostikk - John Arne Nesheim, Oslo Universitetssykehus HF

- Digitale hjelpere: Når chatbots blir en del av helsetilbudet - Asbjørn Følstad, SINTEF

- Hva enhver robot bør vite om helsesektoren - Gunnar Hartvigsen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet/Nasjonalt senter for e-helseforskning

Moderator: Gunnar Hartvigsen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet/Nasjonalt senter for e-helseforskning

Lecturers

100

Asbjørn Følstad Lecturer

Seniorforsker
SINTEF

Asbjørn Følstad forsker på brukersentrert utvikling av digitale tjenester. Han har doktorgrad i psykologi og er opptatt av hvordan ny teknologi bidrar til endring og forbedring for enkeltmennesket og samfunnet.

100

Gunnar Hartvigsen Lecturer

Professor
Universitetet i Tromsø - Det arktiske universitet/Nasjonale senter for e-helseforskning

Gunnar Hartvigsen, ph.d., har siden 2000 vært ansatt som professor II ved senteret, og leder forskningsgruppen for medisinsk informatikk og telemedisin (MI&T) ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for informatikk. Hartvigsen var i perioden 2005-2009 prodekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiT. Hartvigsen har omfattende administrativ erfaring fra UiT som leder for en rekke råd og utvalg. Hartvigsen var fra 2007 til 2014 senter/-forskningsleder ved Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL), ett av Norges 14 første sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Hartvigsen har veiledet mer enn 70 mastergradsstudenter, 18 doktorgradsstudenter og sju postdoktorer. Hartvigsen har mottatt en rekke forskningsbevilgninger fra Norges forskningsråd. Hans forskningsinteresser inkluderer ulike aspekter av telemedisin og medisinsk informatikk. Hartvigsen har hatt flere lengre forskningsopphold ved utenlandske universiteter. Hartvigsen har skrevet tre bøker og publisert vel 350 vitenskapelige arbeider. I 2014 ble han tildelt Forskerforbundets Hjernekraftpris for sitt bidrag innen selvhjelpssystemer for behandling av personer med diabetes. Hartvigsen har vært medlem av Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi, siden akademiet ble grunnlagt i 2001. Han ble i 2017 innvalgt som medlem i NTVA, Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Hartvigsen er omtalt i ”Biographical Lexicon of Medical Informatics” (2015) og listet i “Who's Who in Ethics” (Global Ethics Observatory, unesco.org). Hartvigsen har en omfattende vitenskapelig produksjon. Hen er registeret med over 600 bidrag i publikasjonsdatabasen Cristin, og har publisert vitenskapelige artikler sammen med over 150 forskjellige forskere fra en rekke land. Hartvigsen har etablert omfattende samarbeid med flere av verdens fremste miljøer innen medisinsk informatikk, noe som har resultert i felles publikasjoner med andre forskere.

100

John Arne Nesheim Lecturer

Seksjonssjef
Oslo universitetssykehus HF, Anvendt informatikk ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Master i informatikk, UiO, 1993. Har jobbet som utvikler ved Radiumhospitalet/OUS det meste av tiden etter utdannelsen, bl.a. med digital patologi og bildebehandling innenfor kreftforskning. Jobber nå hovedsakelig med prosjekter i DoMore.