91. MR och Agenda 2030 för hållbar utveckling i kommuner

Fredag 10 november 2017 16:30 - 17:30 Konferensrum 19

Föreläsare: Cathrin Alenskär, Charlott Klug, Linda Gustafsson

Kommunerna i Sverige är bra på att följa gällande lagstiftning inom alla områden som de arbetar med. Uppfyller inte kommunerna då även kraven som sätts upp i de internationella konventionerna inom mänskliga rättighetsområdet?

Seminariet presenterar två goda exempel på hur svenska kommuner använder sig av FN:s mänskliga rättigheter och Agenda 2030 som utgångspunkter i sitt arbete för hållbar utveckling.

De sociala styrindikatorerna i Alingsås kommun för 2016-2030 ska finnas med i en årlig social hållbarhetsanalys som beskriver hur de grundläggande mänskliga rättigheterna respekteras samt om grupper missgynnas av formella eller informella strukturer. Indikatorerna omfattar bland annat folkhälsa, jämställdhet, funktionshinderfrågor, inkludering samt mänskliga rättigheter.

Umeå kommun har utvecklat ett analysstöd för att stärka verksamheterna i deras arbete med mänskliga rättigheter. Analysstödet utgår från de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och de så kallade genomförandeprinciperna med fokus på ”HUR-frågorna”. Mål 5 i Agenda 2030 om jämställdhet är ett konkret område som Umeå kommun arbetar systematiskt med.

Arrangör(er)

Sveriges Kommuner och Landsting

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Cathrin Alenskär Föreläsare

Umeå kommun

Internationell chef, Umeå kommun

Charlott Klug Föreläsare

Alingsås kommun

Folkhälsostrateg, Alingsås kommun

Linda Gustafsson Föreläsare

Umeå kommun

Jämställdhetsstrateg, Umeå kommun