Barn har rätt till delaktighet och inflytande, men hur gör man?

Torsdag 9 november 2017 16:30 - 17:00 Stora scen

Föreläsare: Marie Angsell

FN:s barnkonventionen ger i sin artikel 12 barn rätt till deltagande och inflytande. Enligt FN:s barnrättskommitténs allmänna kommentarer #5 och 12 är rätten även en princip som ska belysa tolkningen och genomförandet av alla andra rättigheterna i FN:s barnkonventionen.

Det är en rättighet som barn har i frågor som rör dem. Att ge barn verkligt inflytande ställer stora krav på oss som vuxna. Det förutsätter både att vi gör det möjligt för barn att medverka i beslutsprocessen och att vi på riktigt är beredda att anpassa oss efter det barnen säger.

Att ha inflytande är inte detsamma som att få bestämma. Men det är att få möjlighet att uttrycka en åsikt och att få den tagen på allvar, på samma villkor som vuxna. I slutänden kan det vara många olika faktorer som påverkar beslutsfattande och barnet har rätt att förstå på vilket sätt vi tagit hänsyn till dess synpunkter.

Bris arbetar med olika metoder för delaktighet och inflytande. Barns synpunkter ger perspektiv och hjälper att se brister/lösningar vi kanske inte skulle uppmärksammat annars. Seminariet syftar till att beskriva en av Bris metoder för barns delaktighet och inflytande.

Arrangör(er)

Bris

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Marie Angsell Föreläsare