99. Scriptural Reasoning – interreligiösa samtal som grogrund för mänskliga rättigheter?

Lördag 11 november 2017 11:30 - 12:30 Konferensrum 12

Workshop leader: Hasnain Govani
Paneldeltagare: Agge Angusson

Scriptural Reasoning (SR) är en texttolkningstradition som under 90-talet utvecklades av en slump i universitetsmiljö. Pionjärerna insåg snart den potential denna metod kan ha för interreligiösa samtal. Det tog inte lång tid innan SR började få sitt eget liv och spridas. Idag används metoden i olika interreligiösa sammanhang världen över. Individer från olika samhällsskick medverkar i SR samtal – yrkesarbetande, studenter, lekmän, akademiker och religiösa ledare. Det som förenar deltagarna är nyfikenhet och ett öppet sinne.

Deltagarna, från olika religiösa traditioner och optimalt mellan 4-8 stycken, samlas kring ett bord. Framför sig har de texter från olika religiösa skrifter (scriptures på engelska – därav Scriptural Reasoning). Gemensamt för texterna är att de är utvalda efter ett tema, t.ex. skapelseberättelse, föda, främlingskap, och i andra fall ämnen som är svårare, men icke desto mindre viktiga att behandla, såsom fred och konflikt eller rättigheter och skyldigheter.

Deltagarnas interagerande med texten och med varandra skapar nya förståelser och nyanser. Man får se sina egna såväl som andras religiösa traditioner utifrån oprövade perspektiv. Processen brukar leda till att man upptäcker många skillnader, men än fler likheter – mellan texterna såväl som deltagarna.

Inom ramen för interreligiösa samtal finns även möjligheten att stöta och blöta olika uppfattningar om mänskliga rättigheter. De flesta religioner förmedlar någon variant av ”den gyllene regeln”, och inte sällan gör religiösa företrädare anspråk på att grunden för mänskliga rättigheter är att finna i just deras tradition. Å andra sidan, kan de som deltar i interreligiösa samtal erhålla hermeneutiska perspektiv som i sin tur kan ge nya sätt att läsa problematiska skriftställen – och kanske nya lösningar?

 

Arrangör(er)

Myndigheten för stöd till trossamfund

Undertema

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Hasnain Govani Workshop leader

Projektsekreterare vid SST. Arbetar med Scriptural Reasoning som metod i flera av SST:s utbildningar.

Agge Angusson Paneldeltagare