Banner
100 l nsstyrelserna f r m nskliga r ttigheter

87. FN:s rekommendationer på regional nivå

Fredag 10 november 2017 16:30 - 17:30 Konferensrum 12

Key-note speaker: Alice Bah Kuhnke
Föreläsare: Tobias Rahm
Talare: , Företrädare regionalt och lokalt MR-arbete

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter handlar om konventionsefterlevnaden, dvs. det offentligas förmåga att infria Sveriges internationella åtaganden för mänskliga rättigheter. 

Som en del av strategin har regeringen gett länsstyrelserna ett utvecklingsuppdrag. Det går ut på att förankra det rättighetsbaserade arbetssättet på länsstyrelserna och sprida kunskap om den regionala konventionsefterlevnaden bland kommuner och andra aktörer i länen.

Seminariet uppmanar till reflektion och diskussion kring svenska åtaganden och hur vi kan använda av oss granskningsorganens rekommendationer i Sverige. Vi fäster särskild vikt vid det regionala och kommunala sammanhanget.

Seminariet inleds av Demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Sedan följer en presentation av relevanta regionala trender i ljuset av ett axplock av granskningsorganens rekommendationer till Sverige .

Därefter följer en paneldiskussion. Företrädare från MR-arbetet på regional och lokal nivå diskuterar nyttan med de mänskliga rättigheterna i samhällsutvecklingen och hur vi kan ta stöd av granskningsorganens rekommendationer för att komma vidare. 

Arrangör(er)

Länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Alice Bah Kuhnke Key-note speaker

Regeringskansliet

Tobias Rahm Föreläsare

Länsstyrelserna

Talare

Företrädare regionalt och lokalt MR-arbete Talare