Banner

85. Det krympande demokratiska utrymmet och utvecklingssamarbetets roll

Fredag 10 november 2017 16:30 - 17:30 Konferensrum 10

Talare: Per Nordlund
Workshop facilitator: Birgitta Weibahr

Sida överlämnade i mars i år en skrivelse till regeringen som svar på ett regleringsbrevsuppdrag om utnyttjande av utvecklingssamarbetet för att motverka det krympande utrymmet för civilsamhället. I skrivelsen lämnar Sida förslag på hur utvecklingssamarbetet mer effektivt skulle kunna bidra till att motverka de senaste årens krympande demokratiska utrymme.Sidas bedömning är att en effektivisering av svenskt utvecklingssamarbetes bidrag till att motverka det krympande utrymmet handlar primärt om:

1. Att förstärka den kontextspecifika analysen av det krympande utrymmet på strateginivå som inkluderar maktanalys, en konfliktkänslighets- samt risk- och sårbarhetsanalys;

2. Att vidga perspektivet på myndighetens arbete för att motverka det krympande utrymmet genom stöd till såväl rättighetsbärare som ansvarstagare och andra aktörer;

3. Att stärka helhetssynen i utvecklingssamarbetet, och realisera ömsesidigt stärkande synergier mellan insatser som genomförs inom ramen för olika strategier för att främja en gynnsam miljö för civilsamhället; samt

4. Att stärka samspelet mellan utvecklingssamarbetet och den bredare utrikespolitiken i syfte att stärka Sveriges röst och bidrag till att motverka det krympande utrymmet

Under seminariet presenterar och diskuterar Sida sina förslag. 

Bakgrunden är att är att repressiva åtgärder mot det civila samhället har växt i såväl geografisk utbredning som i mångfalden av repressiva åtgärder som tillämpas. Efter terroristattackerna den 11 september 2001, och demonstrationer och politiska protester i Östeuropa i början av 2000-talet, inleddes det som kan ses som en ny trend mot ökade begränsningar för civilsamhället att verka, där regeringar som kämpar för att behålla politisk makt och kontroll i högre grad började se det civila samhället som ett hot. Trenden växte sig starkare efter den arabiska våren. Under de senaste åren har allvarliga inskränkningar av yttrande-, mötes- och/eller organisationsfrihet skett i över hundra länder. År 2015 registrerades allvarliga hot mot förenings, mötes och yttrandefriheterna i 109 länder, jämfört med 96 länder året innan. 2016 markerade elfte året i rad då förtrycket ökade i fler länder än de där demokratiska framsteg noterades. Länder som då uppvisade en negativ demokratisk utveckling var 67 till antalet, medan det i endast 36 länder registrerades förbättringar.

 En rad, delvis samspelande, faktorer ligger bakom trenden med krympande demokratiskt utrymme – från repressiva regeringars önskan att tysta motstånd och oliktänkande röster till regeringars oförmåga att hantera och möta medborgares höjda förväntningar och krav. Växande religiös konservatism bland såväl statliga som icke-statliga aktörer krymper ytterligare det demokratiska utrymmet för redan diskriminerade grupper, särskilt kvinnor och flickor. Därtill kommer att i grunden rimliga ansträngningar att säkerställa ett lands säkerhet och motverka terrorism, har genomförts på ett sätt som inskränker sedan tidigare väl etablerade fri- och rättigheter. Rädsla för instabilitet och våldsam konflikt, särskilt i länder som gränsar till konfliktzoner eller i länder som har en historia av instabilitet, har också lett till starka restriktioner. Trots många likheter på global nivå går det också att konstatera att hoten mot demokratin, och fenomenet ”krympande utrymme” yttrar sig på olika sätt i olika regionala och nationella kontexter, på olika nivåer inom länder och på olika sätt för olika aktörer. Situationen kan i många länder beskrivas som varierande, med vissa stängda dörrar och andra som öppnas. Det finns också länder där man inte alls ser tecken på ett krympande utrymme, och länder där utrymmet och möjligheterna för civilsamhället till deltagande och meningsfull dialog med regering och offentliga institutioner snarare har stärkts på senare år.

Arrangör(er)

Sida

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Per Nordlund Talare

Lead Policy Specialist Democracy and Human Rights

Birgitta Weibahr Workshop facilitator

Sida

Senior Policy Specialist Civil Society