100 11193395 1442992379347446 5055120882907947647 n

24. Uppsala vässar arbetet med mänskliga rättigheter

Torsdag 9 november 2017 15:00 - 16:00 Konferensrum 10

Föreläsare: Emilia Huczko, Gro Hansen, Helene Löwgren, Nina Klinge-Nygård

Uppsala kommuns engagemang mot rasism och diskriminering stärks. Kommunen ska bli ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna och i arbetet med romsk inkludering. Kommunstyrelsen har antagit en treårig handlingsplan för ett samordnat och systematiskt arbete för att främja mänskliga rättigheter och förebygga och motverka diskriminering och rasism.

Utvecklingen i dagens samhälle är komplex. Det finns ett starkt stöd för öppenhet och inkludering. Samtidigt vittnar många om ett mer polariserat och hätskt samhällsklimat där diskriminering, rasism och antiziganism visar sig allt tydligare. Därför är det viktigare än någonsin att kommunen står upp för de mänskliga rättigheterna och ser till att de följs i praktiken.

Som utvecklingskommun för romsk inkludering och med en treårig kommunövergripande handlingsplan ska kommunen jobba med ett människorättsbaserat arbetssätt, stärka samverkan med civilsamhället, jobba med utbildning i den egna organisationen och dialog och information externt och internt. På sikt ska Uppsala bli en MR-stad.

Under seminariet ges exempel på pågående och planerade arbeten. Vidare för vi en dialog om framgångsfaktorer och fallgropar.

Arrangör(er)

Uppsala kommun

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

100 11193395 1442992379347446 5055120882907947647 n

Emilia Huczko Föreläsare

Uppsala kommun

Emilia arbetar som romsk brobyggare och samhällsvägledare vid socialförvaltningen i Uppsala kommun.

100 open uri20170825 32668 atm0ph

Gro Hansen Föreläsare

Uppsala kommun

Gro arbetar som utvecklingsledare vid avdelningen för social hållbarhet på kommunledningskontoret i Uppsala kommun, inom frågor som rör mänskliga rättigheter/demokrati.

100 img 1209

Helene Löwgren Föreläsare

Uppsala kommun

Helene arbetar som samordnare för nationella minoriteten romer inom socialförvaltningen, Uppsala kommun

Nina Klinge-Nygård Föreläsare

Uppsala kommun

Nina arbetar som utvecklingsledare vid avdelningen för social hållbarhet på kommunledningskontoret i Uppsala kommun, inom frågor som rör mänskliga rättigheter/demokrati.