100 uka logotyp rgb sve

Att undervisa om våldsutsatthet

Torsdag 9 november 2017 15:00 - 15:30 Lilla scen

Föreläsare: Per Helldahl

Hur kan högskolor arbeta med mänskliga rättigheter i sina utbildningar? I en tid när de mänskliga rättigheterna står under ett allt starkare hot från extremistiskt och populistiskt håll, är det viktigare än någonsin att mänskliga rättigheter inte bara uppfattas som fraser och abstrakta mål, utan omsätts i handling och konkret praktik. Inom den högre utbildningen i Sverige är mänskliga rättigheter sedan 2009 inkluderat bland de nationellt fastställda examensmålen för 29 yrkesexamina. Många studenter kommer i sin framtida yrkesutövning att ställas inför situationer där mänskliga rättigheter kränks eller är i fara, t.ex. kvinnor och barn som utsatts för våld. Detta ställer höga krav på universitet och högskolor att förse blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter etc. med de konkreta verktyg de behöver för att hantera dessa situationer. Seminariet, som riktar sig till lärare, studenter och yrkesverksamma, har som syfte att sprida kunskap om konkreta verktyg för hur mänskliga rättigheter kan försvaras.

MEHR-projektet finansieras av Erasmus+ och är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Kroatien och Portugal, som syftar till att utveckla arbetet med lärandemål kring mänskliga rättigheter i högre utbildning.

Arrangör(er)

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Per Helldahl Föreläsare

Projektledare vid UKÄ