Screen shot 2017 03 13 at 11 28
100 johanna webb face

E-hälsotjänster för personal i hemsjukvården – vad används, vad planeras och vad har provats men lagts ned?

Tisdag 25 april 2017 14:30 - 15:00 G4

Föreläsare: Johanna Persson

Spår: Äldreomsorg

Hemsjukvårdens arbetsuppgifter utgörs idag till stor del av ensamarbete, vilket innebär att det inte alltid finns någon att rådfråga eller diskutera arbetet med. På senare år har e-hälsotjänster för hemsjukvården utvecklats och implementeras i ett högt tempo. Många av dessa fokuserar primärt på brukarens behov, men en del av dessa har till uppgift att stödja personalen. E-hälsotjänsterna kan då tillhandahålla relevant information och stöd i form av exempelvis tillgång till adekvat information, komma i kontakt med andra personer som läkare och kollegor, eller genom att material, såsom bilder eller fysiologisk mätdata, överförs till en expert som direkt kan ge återkoppling.

När allt fler av dessa tjänster tas i bruk är det viktigt att följa upp och utvärdera vad som fungerar och vad som inte fungerar. I detta seminarium presenterar vi initiala resultat från en forskningsstudie vars syfte är just att utvärdera e-hälsotjänster som ska stödja personalen och förbättra arbetsmiljön i hemsjukvården. Dessa initiala resultat bygger på en inventering av vad kommunerna själva anger att de gör på detta område genom att studera information som presenteras på t.ex. hemsidor eller vid nationella och lokala forum samt genom en enkät som gått ut till hemsjukvården i Sverige.

Under seminariet presenteras en redogörelse för vilka e-hälsotjänster för personal i hemsjukvården som används i dagsläget, vilka som det planeras för samt vilka som provats men lagts ned.  

Tema

Vård i hemmet

Målgrupp

Omsorgspersonal, Tekniker/IT/Utvecklare, Chef/beslutsfattare, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR Purchasers/acquisitions/economy/HR, Vårdpersonal, Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Nytta/effekt, Kommun

Föreläsningssyfte

Orientering

Föreläsningsformat

Standard, 25 min + frågor

Kunskapsnivå

Introduktion

Språk

Svenska

Föreläsare

Johanna Persson Föreläsare

Forskare
Lunds universitet

Johanna Persson forskar inom human factors och interaktionsdesign vid avdelningen för ergonomi på institutionen för designvetenskaper i Lund. Hennes forskningsintressen berör interaktionen mellan människor, teknik och design. Mer specifikt handlar det om vikten av att grunda design, utveckling och anpassning av teknik i kunskap om människans förutsättningar och behov, samt om kontexten i vilken tekniken skall befinna sig. Forskningen genomförs i samverkan med berörda verksamheter där exempelvis kommunal hemvård, sjukhusavdelningar såsom barnakuten, kommunens stadsplaneringskontor, andra universitet och högskolor samt företag varit partners. Under senare år har Johanna arbetat i flera projekt kopplat till hemtjänst och hemsjukvård där både den fysiska miljön och användningen av e-hälsotjänster som stöd för personalen har studerats. Från dessa projekt finns god inblick i hur hemtjänst och hemsjukvård fungerar då verksamheten har följts inifrån genom skuggning av personal över hela arbetspass samt genom deltagande i processer för införande av nya tekniska system.