Screen shot 2017 03 13 at 11 28
100 20161129 121528 1

Att våga

Onsdag 26 april 2017 11:00 - 11:30 G2

Föreläsare: Ninette Hansson

Spår: Kommun - eHälsa

Personalens tid behövs till direktkontakt med brukaren, inte minst mot den framtidsvision som förmedlas av flera myndigheter. Sverige och Europa har en åldrande befolkning. I takt med att vi lever längre och föder färre barn påverkas åldersstrukturen. Andelen äldre kommer att öka med 30% mellan 2010 och 2050, enligt SCB:s befolkningsprognos. Detta innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2015 samtidigt som vi lever längre.

Medellivslängden ökar och har i Sverige nästan konstant ökat sedan 1860-talet. Idag beräknas meddelivslängden för nyfödda flickor till 83,4 år och för pojkar till 79,5 år och fram till 2060 kommer den att öka till 87 år för kvinnor och 85 år för män Detta medför att gruppen äldre kommer att utgöra en allt större del av vår befolkning. Den förändrade befolkningsstrukturen kommer i sin tur att ställa nya kvar på vår samhällsorganisation. Inom de närmaste åren kommer en stor andel av befolkningen att nå pensionsåldern, vilket kommer att påverka försörjningsbördan. Det finns en uppenbar risk för ett ökat behov av vård och omsorg.

Enligt SCB;s prognoser förväntas det bli brist på vård- och omsorgsutbildad personal. Minst 160 000 måste rekryteras till vård och omsorgen fram till 2035. Under samma tid beräknas den totala arbetskraften växa med 280 000 personer. I princip skulle hälften av den totala ökningen av arbetskraften behövas för att tillgodose framtida personalbehov inom äldreomsorgen, vilket i sig är en orimlig teori.

För att klara framtiden måste vi använda de möjligheter som bjuds inom välfärdsteknologin där Sekoia projektet i Burlövs kommun kan vara en lösning för att frigöra tid, minska stressen och öka delaktigheten för brukare och närstående.

Det är inte en fråga OM vi ska implementera välfärdsteknologi i vården och omsorgen. Frågan är HUR vi ska göra!

Burlövs kommun är första kommunen i Sverige som testar touchskärmar med tre användingsområden brukare, närstående och personal.

Vi har en Innovativ ledning,

 • som vill öka delaktigheten för brukare och närstående
 • som vill skapa möjlighet för transparens
 • som vill ha ett enkelt planeringsstöd till personalen
 • som vill ha mer strukturerad dokumentation
 • som enkelt vill kunna följa upp att insatserna blir utförda

Vi vill öka kvalitén genom en samlad dokumentation där dagböcker, lösa lappar och muntlig rapportering försvinner och ersätts med information på plats och då antal avvikelser och klagomål förväntas minska.

Vi vill öka den upplevda kvalitén genom ett stöd som ger både brukare och närstående möjlighet till insyn i vardagen och ökar kommunikationsmöjligheterna.

Vi vill spara tid som kan användas i den direkta omsorgen och minska stress genom enkla, användarvänliga system där personalen själv ser egennyttan och som finns tillgängliga där brukaren finns.

 

Vad är då projektet?

 • Ett digitalt verktyg för vård och omsorg
 • Ett planeringsverktyg för personalen
 • All signering avseende utförda insatser sker digitalt
 • Informationen finns där brukaren finns
 • Instruktioner finns där brukaren finns både i text, bild och film
 • Personliga touch-skärmar som installeras i brukarens lägenhet
 • Ett verktyg som skapar ökad delaktighet för den enskilde
 • Ett verktyg som ger närstående möjlighet att vara delaktiga i vardagen och som underlättar kommunikationen med verksamheten
 • En skärm, tre vägar in - brukaren - närstående - personal

Hur gjorde Burlövs kommun?

 • Bjöd in till visning-Chefer - Politiker - Pensionärsråd - Personal
 • Utsåg projektledare och projektgrupper
 • Visade och informerade personal
 • Gjorde studiebesök
 • Informerade brukare och närstående
 • Erbjöd alla brukare en touch-skärm, i sin lägenhet
 • Utbildade personal som i sin tur utbildar brukare och närstående

Vad vill vi uppnå?

- Ökad delaktighet för brukare och närstående

- Strukturerad dokumentation och uppföljning

- Minde avvikelser

- Mindre stress

- Mer tid hos brukaren

= ökad effektivitet och kvalitet

Erfarenheter hitintills?

Startade projektet den 10 oktober 2016 och ska utvärderas april 2017.

Har bara varit positiva. Införandet gick över förväntan. System som är så enkla att använda att de direkt apellerar till personal och brukare är inte svåra att implementera. Det fanns personal som sa sig inte kunna hanterar datorer men de har klarat detta med glans. 80-åriga damer har suttit och väntat på sina skärmar och tycker det är roligt med spel och bilder. Men det finns också brukare med funktionsnedsättningar där lösningar för ökad delaktighet har hittats tillsammans med personalen

Närstående skickar bilder i realtid och man upplever att de delar varandras vardag, vilket det finns många goda exempel på.

Alla lösa lappar och dagböcker är borta likaså signeringslistorna. Personalen framför att de har en bättre överblick och vikarier vet exakt vad som förväntas av dem och hur insatserna ska utföras. Personalen säger att det är lugnare.

 

 

 

 

Målgrupp

Omsorgspersonal, Chef/beslutsfattare, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR Purchasers/acquisitions/economy/HR, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Vårdpersonal, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Användbarhet, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser

Föreläsningssyfte

Inspiration

Föreläsningsformat

Standard, 25 min + frågor

Kunskapsnivå

Fördjupning

Språk

Svenska

Föreläsare

100 20160331 170903 1 1 1

Ninette Hansson Föreläsare

Projektledare
Burlövs kommun

Arbetar som timanställd projektledare på socialförvaltningen i Burlövs kommun med 17646 invånare och som består av Arlöv och Åkarp. Jag har arbetat i Burlövs kommun i ca 17 år på olika befattningar och arbetar just nu med två projekt, dels ett upphandlingsunderlag för ett nytt verksamhetssystem och dels projektet Att våga.