Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Har passerat

Onsdag 3 november 2021 10:50 - 11:50 Skolutv+ma+programmering

Föreläsare: Kristina Hansson, Per-Olof Erixon, Sara Viklund

Spår: Skolutv+ma+programmering, ULF – forskning och skolutveckling

Två föreläsningar erbjuds under passet:
1. Lärares kunskapssyn.
Den här presentationen handlar om lärare som genomgår akademisk fortbildning på avancerad nivå och vilken syn på kunskap de utvecklar under sin utbildning. Studien är genomförd i en tid då motstridiga föreställningar om kunskap utgör grunden för undervisningen i dagens skola, dvs akademisering å ena sidan och mätbarhet och ansvarsskyldighet i namnet av New Public Management å den andra. För att ge de intervjuade lärarna möjlighet att utveckla och öka medvetenheten om sin kunskapssyn och för att hjälpa dem att komma igång presenterade vi inledningsvis ett antal akademiska begrepp med vars hjälp de kunde formulera sin syn på vad kunskap är och hur vi erhåller kunskap.

2. Magisterutbildningen Forskning och utveckling i skolan - universitet och kommun i samverkan. 
Presentationen utgår från skollagens formulering om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). I samband med det antog en kommun i norra Sverige en lokal strategi i syfte att stärka lärarprofessionen och uppmuntra lärarnas deltagande i skolans kunskapsbildning. Ett led i detta arbete var att utveckla lärares vetenskapliga kompetens genom att erbjuda kommunens lärare en magisterutbildning. I denna presentation diskuteras komplexiteten i samverkan när kommun och universitet tillsammans skapar en magisterutbildning. Under samverkansprocessen framträder olika typer av spänningar som synliggör systemiska motstridigheter: motstridigheten mellan stabilitet och förändring samt mellan tillit och kontroll. Presentationen handlar om de spänningar som uppstår, om de strategier aktörerna använder sig av och om de nya innovativa lösningar som de systemiska motstridigheterna tvingar fram.Presentationerna utgår från ett ULF FoU-projekt. ULF är en nationell försöksverksamhet 2017–2021 som syftar till att utveckla och pröva modeller för samverkan mellan skola och lärosäte vad gäller praktiknära forskning och verksamhetsutveckling i skolverksamhet

Föreläsare

Profilbild för Kristina Hansson

Kristina Hansson Föreläsare

Kristina Hansson, fil.dr, lärare och vetenskaplig ledare, Piteå kommuns Utbildningsförvaltning. Mitt forskningsintresse handlar om styrningen av skolans utveckling, utifrån ett policykritiskt perspektiv. Det innebär att jag intresserar mig för den möjliga förändringen i praktiken, dvs hur lärare och rektorer utifrån sina lokala förutsättningar arbetar med att tolka, översätta och genomföra olika reformer i praktiken.

Profilbild för Per-Olof Erixon

Per-Olof Erixon Föreläsare

Per-Olof Erixon är professor vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Hans forskningsintresse år skrivundervisning, akademiskt skrivande, nya medier i undervisningen och lärarutbildningens forskningsutveckling.

Profilbild för Sara Viklund

Sara Viklund Föreläsare

Sara Viklund är fil.mag i pedagogisk yrkesverksamhet och gymnasielärare vid Strömbackaskolan i Piteå. Hon har också en anställning vid Estetiska institutionen, Umeå universitet. Hennes forskningsintressen är skolutveckling och samverkansprocesser inom utbildningssektorn.