Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?

Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar? Har passerat

Tisdag 2 november 2021 14:10 - 15:10 Ungas mående

Föreläsare: Frida Jonsson
Moderatorer: Gregory Neely, Sara Franke-Wikberg

Spår: Ungas mående

Unga som varken arbetar eller studerar, så kallade ”Uvas”, är en särskilt utsatt och sårbar grupp vars behov av stöd, vård och omsorg ofta är högt, individuellt och bestående under en längre tid. Insatser som kombinerar kompetenshöjande och hälsofrämjande aktiviteter med personcentrerat och samordnat stöd har potential att öka sysselsättningen, främja hälsan och förbättra välbefinnandet hos dessa individer som ofta står långt ifrån både arbetsmarknad och utbildningssystem. Den grad till vilken sådana initiativ fungerar, samt hur, för vem och varför de är verksamma, är dock något vi i dagsläget vet väldigt lite om. I detta föredrag kommer forskaren att berätta om ett pågående projekt som avser att bidra med sådan kunskap samt presentera preliminära fynd inom området med utgångspunkt i den internationella forskningen.

Föreläsare

Profilbild för Frida Jonsson

Frida Jonsson Föreläsare

Frida Jonsson är forskare i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Hennes forskning fokuserar på hur tillgången till, och upplevelser av, vård och omsorg kan förbättras för ungdomar som är marginaliserade, antingen från arbetsmarknad och utbildningssystemen eller genom sin avlägsna och glest befolkade bostadsort.

Profilbild för Gregory Neely

Gregory Neely Moderator

Profilbild för Sara Franke-Wikberg

Sara Franke-Wikberg ModeratorArrangör

Administratör