Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021

Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021

Tisdag 7 december 2021 13:30 - 14:00 Lilla scenen

Talare: Elle Eriksson, Johannes Rimpi Heinonen, Therese Labba, Ylva Holmberg

Under 2020-2021 har Sametinget haft i regeringsuppdrag att arbeta med demokratistärkande åtgärder bl.a. för unga samer. Det har handlat om att stärka samers och särskilt unga samers intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin, dess beslutsprocesser och i det offentliga samtalet. Ett uppdrag som i hög grad har haft ett digitalt fokus i och med pandemin och där det har varit en förutsättning att delvis finna alternativa sätt att nå ut till målgrupperna.

Under seminariet medverkar projektledare för uppdraget och representanter från Sametingets ungdomsråd (SUR). Sametingets ungdomsråd arbetar kontinuerligt med att stärka ungdomars inflytande i Sametinget och att främja samiska ungdomars deltagande i politiskt arbete. De arbetar även för högre valdeltagande och för internationellt samarbete mellan samiska ungdomar i Sápmi.

Vi diskuterar erfarenheter och lärdomar av att nå i en tid där de fysiska kontakterna har varit begränsade. Vilka krav har det ställt på kommunikationen och hur har kreativa lösningar bidragit till att nå ut med insatser om demokrati, urfolksrätt och mänskliga rättigheter? Vilken betydelse har tillgängligheten haft i det här uppdraget och i det här sammanhanget? Vilka faktorer har varit särskilt utmanande i fråga om uppdragets utformning och genomförande? 

Under demokratiuppdraget har flera insatser gjorts så som exempelvis en demokratikalender i sociala media, animerade filmer med koppling till demokrati och sametingsvalet 2021, ett demokratimagasin för unga samer, syn- och teckenspråkstolkade filmer om demokrati, digitala föreläsningar, samt närvaro vid diverse sammanhang med fokus på demokratijubiléet. Kommunikation, helhetstänk, synlighet och tillgänglighet har varit några viktiga ledord i uppdraget.


Arrangör(er)

Sametinget

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Ämnestaggar

Metod, Minoriteter

Föreläsare

Elle Eriksson TalareUtställare

Sametinget

Johannes Rimpi Heinonen TalareUtställare

Sametinget

Therese Labba TalareUtställare

Sametinget

Ylva Holmberg TalareUtställare

Sametinget

Projektledare för demokratiuppdraget