Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning Passed

Tuesday December 7, 2021 14:30 - 15:30 R2

Moderator: Pia Emanuelsson
Panelists: Anders Ziethén, Anne Lönnermark, Britta Brus, Malin Andrén, Tord Hansson

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Funktionsrättskonventionen trädde i kraft i Sverige i januari 2009. Sverige har därmed antagit mycket omfattande åtaganden för att säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. Men vad vi kan se är att detta arbete inte går framåt utan tvärtom försämras inom viktiga samhällsområden. Klyftorna ökar och det är svårt att se att vi som samhälle skulle vara på väg mot jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

I detta panelsamtal vill vi lyfta lokala perspektiv från funktionsrättsrörelsen i Göteborg på demokratisk delaktighet för göteborgare med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning har på flera sätt sämre förutsättningar än övrig befolkning att delta i och utöva inflytande över det politiska beslutsfattandet, att utöva sina demokratiska rättigheter. Det är allt annat än självklart att personer med funktionsnedsättning alls ges möjlighet att leva ett självbestämt liv och vara en del av samhällsgemenskapen på lika villkor som andra. Vad behöver göras på den kommunala nivån för att öka jämlikheten och förbättra förutsättningarna för demokratisk delaktighet för göteborgare med funktionsnedsättning? Panelen kommer bland annat att diskutera vad som sägs om demokratisk delaktighet i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026.

Funktionsrätt Göteborg är en paraplyorganisation för 51 funktionsrättsföreningar i Göteborgsområdet. Funktionsrätt Göteborg arbetar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, för ett samhälle med jämlika levnadsvillkor och full delaktighet oavsett funktionalitet.

Organizer

Funktionsrätt Göteborg - funktionshinderföreningar i samverkan

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region

Language

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Diskriminering, Funktionsrätt, Metod

Lecturers

Profile image for Pia Emanuelsson

Pia Emanuelsson Moderator

Funktionsrätt Göteborg

Ombudsman Funktionsrätt Göteborg, paraplyorganisation för 51 funktionshinderföreningar i Göteborg.

Anders Ziethén Panelist

SRF Göteborg

Anders är Medlemsombudsman på Synskadades Riksförbund Göteborg. Han sitter i rådet för funktionsstöd och som ersättare i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor.

Profile image for Anne Lönnermark

Anne Lönnermark Panelist

Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg

Verksamhetsledare Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg

Profile image for Britta Brus

Britta Brus Panelist

Attention Göteborg

Styrelseledamot Attention Göteborg

Malin Andrén Panelist

Jämställdhetsansvarig Grunden Krans

Profile image for Tord Hansson

Tord Hansson Panelist

Lokalföreningen Göteborg i Personskadeförbundet RTP

Ordförande Lokalföreningen Göteborg i Personskadeförbundet RTP