Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Stärk unga hbtqi-personers mötesplatser genom samverkan

Stärk unga hbtqi-personers mötesplatser genom samverkan Har passerat

Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:30 H2

Föreläsare: Dharana Favilla, Elisabet Johansson
Paneldeltagare: Anna Hildesson, Jêran Rostam

Under detta seminarium kommer MUCF presentera en ny Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället och hur den kan användas för att stärka ert arbete med mötesplatser för unga hbtqi-personer.  

Mötesplatser för unga har en viktig roll i arbetet med att stärka ungas inflytande och delaktighet i samhället. Mötesplatser är inte endast platser för fritidsaktiviteter utan är också viktiga arenor där unga får chans att göra sina röster hörda, stärka sitt demokratiska aktörskap och sin sociala etablering i samhällslivet. 

Unga hbtqi-personer är en grupp som möter olika hinder under sin fritid och som i mindre utsträckning deltar i allmänna mötesplatser. MUCF:s statistik visar till exempel att var fjärde ung hbtq-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Att erbjuda egna mötesplatser kan vara ett sätt att arbeta för att stärka unga hbtqi-personers demokratiska deltagande och inflytande. Det är något som många unga hbtqi-personer själva efterfrågar. Det är dessutom nödvändigt för att säkerställa att denna grupp unga får sina rättigheter tillgodosedda.

Samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället kan vara ett sätt att utveckla och stärka mötesplatser för unga hbtqi-personer. Genom samverkan kan insatser och kompetenser komplettera varandra och stärka effekterna med verksamheten. Civilsamhället har annan kompetens och kan ha starkare förtroende hos målgruppen. Det finns dessutom en viktig demokratisk aspekt av att offentliga aktörer involverar civilsamhället i utvecklingen av denna typ av verksamhet. 

För att bättre stötta aktörer som vill utveckla sitt arbete med samverkan har MUCF utvecklat en Samverkansmodell. Modellen är ett digitalt stödmaterial som guidar användarna genom samverkansprocessen. Med den till hjälp är det lätt för de olika parterna att skapa en gemensam bild av vad det är de ska göra tillsammans och i vilket syfte. Samverkansmodellen har tagits fram i samverkan med både civilsamhällesorganisationer och offentliga aktörer som delat med sig av sina erfarenheter. Modellen grundar sig i deras behov och är ett flexibelt material som går att anpassa efter olika verksamheter.  

Under seminariet presenteras Samverkansmodellen tillsammans med tips på hur du kan använda den i din verksamhet. Dessutom får du höra inspirerande och verksamhetsnära exempel från RFSL ungdom och verksamheter i Göteborg stad. De kommer berätta om hur de använder Samverkansmodellen för att gemensamt utveckla mötesplatser för unga hbtqi-personer, samt hur det bidrar till att öka unga hbtqi-personers demokratiska deltagande och inflytande. 

Arrangör(er)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Barn och unga, Diskriminering

Föreläsare

Profilbild för Dharana Favilla

Dharana Favilla FöreläsareUtställare

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Utvecklingsledare på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Är uppdragsledare för regeringsuppdraget att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Profilbild för Elisabet Johansson

Elisabet Johansson FöreläsareUtställare

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Är uppdragsledare för regeringsuppdraget att främja samverkan mellan civilsamhällets organisationer och offentliga aktörer.

Profilbild för Anna Hildesson

Anna Hildesson Paneldeltagare

Göteborg stad

Ungdomskonsulent ansvarig för mötesplatser för unga hbtqi-personer, Fritid Hisingen, Göteborgs stad.

Profilbild för Jêran Rostam

Jêran Rostam Paneldeltagare

RFSL Ungdom

Förbundsordförande för RFSL Ungdom, ungdomsförbundet för hbtqi-personers rättigheter