Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för IBIC, förfrågningsunderlag och ersättningsmodeller - Dessa utmaningar ser vi.

IBIC, förfrågningsunderlag och ersättningsmodeller - Dessa utmaningar ser vi. Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 09:00 - 10:00 Fördjupning

Föreläsare: Anna-Lena Oskarsson, Ella Kolkowska, Henrik Essunger

Signaler kommer på att IBIC, eller snarare de processer som införs i kommunerna när IBIC införs, riskerar att skapa utmaningar. Risken finns att det leder till suboptimering, är ekonomiskt ofördelaktigt, hämmar utvecklingen av omsorgen, riskera rättssäkerheten och kvalitetssäkringen samt lika vård för alla. Det riskerar att ta oss längre från målet om att vara världsledande på välfärdsteknik. Vilka fallgropar ser kommunerna och vad gör vi åt det? Kommunerna har många olika sätt att organisera sig på. Vi får signaler på att beslut som tidigare togs av biståndsbedömare, som är utbildade i att ta myndighetsbeslut, nu lämnas över till omsorgspersonal som saknar den kompetensen. Alla inklusive IVO och Socialstyrelsen konstaterar att den största framtidsutmaningen i vården av äldre personer är kopplade till bristen på kunskap hos personalen. Att kommuner mot denna bakgrund förskjuter stora delar av såväl kompetenskraven som beslutsmandaten till utförarna är förvånande. Detta blir extra tydligt kopplat till införandet av välfärdsteknik. Är det rimligt att denna personalgrupp med stora rekryteringsbehov, som redan är hårt belastade, skall vara omvärldsbevakade gällande vilka insatser och vilken välfärdsteknik som kan nyttjas, ha kunskap om hur behov tillgodoses enligt IBIC-strukturen, vara väl insatt i kommunens ekonomiska policy och riktlinjer? Detta förväntas de kunna för att upprätta genomförandeplaner och ge omsorg med hög kvalitet. På seminariet kommer vi presentera en rapport som gjorts för att belysa de tveksamheter som finns hos flera kommuner kring de konsekvenser som införandet av IBIC kan innebära. Rapporten är en underlagsrapport till och framtagen i samverkan med den offentliga utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen S 2018:11

Språk

Svenska

Ämne

Förändringsledning

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Anna-Lena Oskarsson

Anna-Lena Oskarsson Föreläsare

Posifon AB

Anna-Lena Oskarsson är utbildad beteendevetare, med inriktning Social omsorg, och valde att under sin utbildningstid även att utbilda sig inom biståndshandläggning med ICF. Efter studierna arbetade hon som chef inom omsorgen under närmare 10 års tid i flera kommuner av varierande storlek samt i olika verksamheter. Kvalitetsfrågor samt de ekonomiska förutsättningarna som ges och mot vilka direktiv och mål som verksamheten styrs har varit ett stort intresse. 2018 gjorde hon ett karriärsutbyte och tog rollen som Ambassadör för välfärdsteknik hos företaget Posifon AB, som arbetar som leverantör av välfärdsteknik till omsorgen. I den rollen så har hon haft möjlighet att besöka ett stort antal av Sveriges kommuner och diskutera införandet av välfärdsteknik med dem. Inom ramen för tjänsten har hon också engagerat sig i forsknings- och utvecklingsprojektet, Utvecklingssamverkan GPS-larm.

Ella Kolkowska Föreläsare

Profilbild för Henrik Essunger

Henrik Essunger FöreläsareUtställare

Samhällsentreprenör
Posifon AB

Henrik Essunger är projektledare för FoU-projektet Utvecklingssamverkan GPS-larm och forskningsprojektet Kvalitetssäkra mobila trygghetslarm med träningsmiljö. Utöver det är han VD i Posifon och initiativtagare till och verksamhetsansvarig för den ideella rörelsen Landräddningen.
Han är utbildad civilekonom och har ägnat stora delar av sitt yrkesliv till att starta och utveckla samhällsnyttiga verksamheter. I 15 års tid arbetade han med utvecklingsfrågor kopplat till Västsveriges högskolor och universitet. 2009 valde han att fokusera sitt arbete på de utmaningar som finns kopplat till den kommunala omsorgen och har sedan dess varit involverad i flera forskning- och utvecklingsprojekt. Medförfattare till underlagsrapporten ”När goda intentioner försämrar” som gjorts på uppdrag av Regeringskansliet statens offentliga utredning 2018:11 Välfärdsteknik inom äldreomsorgen.