Header image for Vitalis 2020
Profile image for Digitale tjenester for ungdom - på tvers av sektorer

Digitale tjenester for ungdom - på tvers av sektorer Passed

Wednesday August 26, 2020 14:00 - 14:30 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Lecturers: Arne Norrud, Bård Mossin Olesen

Bakgrunn

Ungdommer ønsker digitale tjenester som er tilgjengelige på kveldstid, tilstede på relevante sosiale medier, som er anonyme og enkle å bruke, og som oppleves trygge, med høy kvalitet. Ungdommer ønsker alt samlet på ett sted og forholder seg ikke til offentlig organisasjonsstruktur. Det er behov for tverrsektorielt samarbeid rundt helhetlig informasjon om tilbud tilpasset ungdommens behov og brukermønstre.

I en undersøkelse gjennomført blant 1060 ungdommer svarer to av fem at de aldri eller sjeldent får tak i en helsesøster når de trenger det. Manglende tilgjengelighet og/eller tillit er viktige årsaker. Digitale tjenester gir ungdommer mulighet til å bli kjent med helsevesenet i eget tempo og på egne premisser. Det er rimelig å anta at det samme gjelder andre typer tjenester, som ikke er direkte knyttet mot helse. Digitale tjenester kan dermed spille en viktig rolle for å ufarliggjøre og synligjøre konvensjonelle "fysiske" tjenester og etablere en enkel kontaktinngang på en plattform som ungdom er godt kjent med og behersker, spesielt gutter.

I en annen undersøkelse gjennomført blant 627 helsesøstre svarer tre av fire at bruken av digitale kanaler har ført til at flere ungdommer oppsøker kontoret. Det er behov for en enklere, mer effektiv og mer tilgjengelig kontaktflate mellom ungdom og offentlige tjenester.

Det er krevende for ungdommer å finne og navigere mellom ulike tjenester og informasjonskilder på nett. Eksisterende selvhjelps- og e-læringsressurser er også lite tilgjengelige. Dagens tilbud om digitale tjenester oppleves som lite oversiktlig med mange små tjenester som ikke er synlige for målgruppe. 

Formål

Formålet med DIGI-UNG-programmet er å samordne og videreutvikle digitale tjenester for ungdom. Dagens fragmenterte tilbud ønskes samordnet under en overordnet brukerflate som tilbyr tjenester på flere nivåer, og som er koblet til relevante offentlige og frivillige aktører.

Språk

Svenska

Subject

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Lecturers

Profile image for Arne Norrud

Arne Norrud Lecturer

Uniconsult AS

Arne er prosjektleder for Oslo kommune på DigiHelsestasjon-prosjektet, men også CEO for konsulentselskapet Uniconsult som jobber med digitalisering på mange samfunnsområder. Han har jobbet for Oslo kommune i flere år og digger kommunen. Han har jobbet med digitale innbyggertjenester for pleie- og omsorgstjenesten, særlig de som mottar hjemmetjenester. Nå har han tatt tak i en annen målgruppe – brukere av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt helsestasjon for ungdom.

Profile image for Bård Mossin Olesen

Bård Mossin Olesen Lecturer

Helsedirektoratet

Bård er programleder for DigiUng-programmet.