Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Hälso- och sjukvårdens behov av digitalt språkverktyg – vilka är utmaningarna och möjligheterna?

Hälso- och sjukvårdens behov av digitalt språkverktyg – vilka är utmaningarna och möjligheterna? Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 15:30 - 16:00 Framtidens vård

Föreläsare: Peter Daneryd

Förslag till föreläsning för Vitalis 2020 Temaområde: Kvalitet och kunskapsstyrning Syfte: Inspiration Målgrupp: Alla vårdprofessionella som möter patienter i situationer där språkbarriärer är av betydelse Förslag till rubrik alternativ : Hälso- och sjukvårdens behov av digitalt språkverktyg – vilka är utmaningarna och möjligheterna? Beskrivning av föreläsning: Hälso- och sjukvården och omsorgen i Sverige står inför en rad omfattande reformer, vilka sammantagna syftar till att förbättra kvaliteten i vårdresultatet och patientupplevelsen liksom att förbättra jämlikheten och tillgängligheten. Reformen för ökad kunskapsstyrning är i förgrunden och stora krav ställs på vårdens möjligheter att implementera ny kunskap i systematisk kvalitetsutveckling. Genom att tillämpa bästa tillgängliga kunskap ska vården i större utsträckning göra rätt från början och därmed öka både patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Samtidigt innebär den pressade ekonomiska situationen i regioner och kommuner att omfattande effektivisering är nödvändig och att mätbara resultat på förbättring kan uppvisas. Verksamhetsstyrd utveckling av IT kommer därför att vara avgörande även inom området kommunikation mellan patient och vårdgivare, speciellt när patienten blir alltmer av medskapare i vården. Allt fler av patienterna liksom av vårdgivarna har inte svenska som modersmål, och rätt tolkning är avgörande för bästa omhändertagande och med rimlig arbetsinsats. Även den ökande turismen ställer stora krav – många turister som söker vård kan inte kommunicera på ett tillräckligt bra sätt i en vårdsituation. Vården måste därför i ökande utsträckning ta del av IT-stöd för kommunikation och för uppföljning av vårdmötet för att kunna redovisa vilka resultat man uppnår inom de olika målområdena för hälso- och sjukvården: kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik samt vård i rimlig tid. Ett digitalt eHälsoverktyg för översättning behöver vara en integrerad del i vården och ständigt tillgängligt i vårdens olika möten med patienten och närstående. Ett digitalt översättningsverktyg behöver därför vara ett avancerat språkverktyg för de migranta språken och de vanliga stora språken, och samtidigt innehålla standardiserade medicinska protokoll och information. Vid föreläsningen kommer erfarenhet av språkverktyg att presenteras med inriktning mot vårdens kvalitet och säkerhet och ställas mot de behov som hälso- och sjukvården har idag och framöver. Sammanfattning av föreläsningen: Hälso- och sjukvården i Sverige har nu stora krav på sig att implementera ny kunskap, nya arbetssätt och samtidigt effektivisera. Denna utveckling med samtidig förbättring av patientsäkerheten och vårdkvaliteten förutsätter att kommunikationen mellan patienten och vårdgivaren är så fullständig och exakt som möjligt. Föreläsningen kommer att sammanfatta hälso- och sjukvårdens utmaningar för att hantera språkbarriärer, erfarenheter av avancerade digitala språkverktyg samt hur kommande behovsbild ser ut. Föreläsaren: Peter Daneryd, MD PhD

Språk

Svenska

Ämne

Digitala hjälpmedel

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Peter Daneryd

Peter Daneryd Föreläsare

M.D. Ph.D.
Konsult

Peter Daneryd, MD PhD, har bakgrund som kirurg och forskare inom cancersjukvård och palliativ vård. Denna kliniska bakgrund har sedan kompletterats med uppdrag som chef och ledare, konsult samt forskare inom internationell jämförelse av hälso- och sjukvårdssystem. Han är sedan 2014 fellow vid Intermountain Healthcare, USA, och har medverkat till att starta och driva det svenska Advanced Training Program (ATP) Nordics inom förändringsledning.