Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Motivation - nyckeln till effektiv e-hälsa

Motivation - nyckeln till effektiv e-hälsa Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 15:30 - 16:00 Digital tillgänglighet

Föreläsare: Karin Weman

Målbilden för god och nära vård 2030 (SOU 2018:39) innebär en omställning av hälso- och sjukvården. Hälsofrämjande åtgärder blir allt viktigare och behöver komma närmare invånarna och bli tillgängliga på olika sätt. Ökad fysisk aktivitet är den enskilda åtgärd som har störst potential att påverka folkhälsan på bred front och enligt WHO bidrar fysisk aktivitet till att nå 13 av de Globala Målen i Agenda 2030 genom sociala, ekonomiska och hälsorelaterade vinster. WHO förordar evidensbaserade lösningar, riktlinjer och verktyg för att lyckas minska fysisk inaktivitet med 15% till 2030. Den digitala arenan sätter invånaren i mitten av systemet på ett helt annat sätt än när vi själva fick gå till banken, affären eller vårdcentralen. Detta minskar behovet av personliga möten, men det ställer också krav på att systemet är anpassat efter användarens behov, preferenser och förmåga, speciellt om syftet är att påverka beteenden. Problemet är att många hälsofrämjande program för fysisk aktivitet är ineffektiva, vilket bland annat beror på brister i teoretisk förankring, design och analysmetoder och speglas tydligt i låg (och kortvarig) följsamhet till olika program och insatser, eftersom hälften av dem som börjar motionera vanligen hoppar av inom 3-6 månader Följsamhet är särskilt utmanande i digitala interventioner och en svaghet med många befintliga applikationer och digitala stödverktyg för FA är att de ofta fokuserar på initiering (jump-start) eller prestation och mätning, men inte så mycket på de drivkrafter (motivationen) som ligger bakom beteendet och skapar hållbarhet. Det finns därför ett behov av att hjälpa människor hitta sina inre drivkrafter så att de blir självreglerande, vilket leder till mer kostnadseffektiva insatser över tid, jämfört med avbrutna beteendeförändringar eller behov av kontinuerliga program, kontroller och stödinsatser. Våra projekt möter denna samhällsutmaning och nyttiggör forskningsresultaten genom att utvecklingsarbetet sker i nära samarbete mellan forskare, slutanvändare, vårdgivare och företrädare för e-hälsoindustrin. Tillsammans utgör vi en synergi som skapar kunskap om hur vi på bästa sätt designar digitala tjänster som är kostnadseffektiva, användarvänliga och skapar mening och nytta ur ett användar-, marknads-, och samhällsekonomiskt perspektiv.
Språk

Svenska

Ämne

Digitala hjälpmedel

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande)

Nyckelord

Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Karin Weman

Karin Weman Föreläsare

Universitetslektor
Högskolan i Halmstad

Karin är universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, där hon arbetar sedan 2006 och har framförallt utvecklat kurser inom motionspsykologi. Hon disputerade 2016 med sin avhandling ”You don’t have to love it” som handlar om motivation till motion och driver sedan flera år tvärvetenskapliga forskningsprojekt finansierade av KK-stiftelsen och Vinnova om digitala innovationer inom motivation och e-hälsa. Karin driver även företaget ”Motivationsdoktorn”, har skrivit flera böcker och är en regelbundet anlitad föreläsare bland företag och organisationer.